Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 1/2016 vp

Viimeksi julkaistu 23.2.2016 13.08

Eduskunnan vastaus EV 1/2016 vp HE 65/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi

Eduskunta
HE 65/2015 vp
LaVM 7/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi (HE 65/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 7/2015 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki avioliittolain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  lisätään avioliittolakiin (234/1929) uusi 1 a § seuraavasti: 
  1 a § 
  Suomessa rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen maistraatille. Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti on saanut ilmoituksen. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  kumotaan rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) 1—5, 5 a, 6, 10, 11 ja 16 §, 
  sellaisina  kuin  niistä  ovat  2 §  laissa  24/2012,  4 §  osaksi  laissa  574/2008  ja  5 a §  laissa  574/2008, sekä 
  muutetaan 8 §:n 4 momentti seuraavasti: 
  8 § 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Laissa tai asetuksessa olevaa säännöstä, joka koskee aviopuolisoa, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitetun parisuhteen osapuoleen, jollei toisin säädetä.  
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
  Parisuhteen rekisteröinnin mitättömyyteen ja pätevänä pitämiseen sovelletaan edelleen, mitä tällä lailla kumotussa 6 §:ssä säädettiin. 
  Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan parisuhteen rekisteröintiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
  Ennen tämän lain voimaantuloa suoritetusta parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta annettu todistus rinnastetaan avioliittolain nojalla esteiden tutkinnasta vihkimistä varten annettuun todistukseen. 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 13 §:n 1 momentin 5 kohta seuraavasti: 
  13 § 
  Henkilöstä järjestelmään talletettavat tiedot 
  Väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevasta henkilöstä seuraavat tiedot: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  5) siviilisääty sekä tieto avioliiton solmimisesta ja purkautumisesta tai parisuhteen rekisteröinnistä, rekisteröidyn parisuhteen purkautumisesta ja rekisteröidyn parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi; 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) 1 ja 2 § 
  sekä 
  lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti: 
  1 § 
  Vahvistamisen edellytykset 
  Henkilö vahvistetaan kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän: 
  1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön; 
  2) on täysi-ikäinen; ja 
  3) on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa. 
  Jos henkilö on rekisteröidyssä parisuhteessa, vahvistamisen edellytyksenä on lisäksi se, että parisuhteen toinen osapuoli on ilmoittanut maistraatille suostuvansa rekisteröidyn parisuhteen muuttumiseen avioliitoksi. 
  2 § 
  Parisuhteen muuttuminen 
  Kun rekisteröidyssä parisuhteessa olevan henkilön sukupuoli vahvistetaan, rekisteröity parisuhde muuttuu ilman eri toimenpidettä avioliitoksi. Muutos merkitään väestötietojärjestelmään 3 §:ssä tarkoitetun merkinnän yhteydessä. 
  2 a § 
  Ilmoitus aviopuolisolle 
  Kun avioliitossa olevan henkilön sukupuoli vahvistetaan, maistraatin on lähetettävä vahvistamisesta ilmoitus henkilön aviopuolisolle. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan uskonnonvapauslain (453/2003) 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 
  3 § 
  Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Jos tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 9 §:n 3 momentin nojalla päättänyt tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken toisin, noudatetaan kuitenkin tuomioistuimen päätöstä. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 2 §:n 2 kohta seuraavasti: 
  2 § 
  Määritelmät 
  Tässä laissa tarkoitetaan: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  2) hoitoa saavalla paria tai naista, joka ei elä avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa miehen kanssa;  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 17.2.2016 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri