Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 1/2017 vp

Viimeksi julkaistu 17.2.2017 14.40

Eduskunnan vastaus EV 1/2017 vp HE 1/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 1/2017 vp
MmVM 1/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta (HE 1/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 1/2017 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan elintarvikelain (23/2006) 30 §, sellaisena kuin se on laeissa 352/2011, 365/2013, 503/2014 ja 1153/2016, seuraavasti: 
  30 § 
  Keskusviranomainen 
  Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa siten kuin tässä laissa säädetään sekä sen lisäksi: 
  1) ohjaa aluehallintovirastoja kuntien elintarvikevalvonnan arvioinnissa; 
  2) huolehtii elintarvikevalvonnasta teurastamoissa, riistan käsittelylaitoksissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa; 
  3) vastaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vierasainevalvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta; 
  4) vastaa valtakunnallisesti muista erityistä asiantuntemusta vaativista elintarvikevalvontatehtävistä; 
  5) arvioi yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut hyvän tuotantotavan ohjeet; 
  6) toimii yleisen elintarvikeasetuksen mukaisena nopean hälytysjärjestelmän kansallisena yhteyspisteenä; 
  7) hyväksyy eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jaksossa IV tarkoitetun metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksen; 
  8) huolehtii valtakunnallisesta tiedottamisesta, riskiviestinnästä ja kuluttajainformaatiosta; 
  9) arvioi aluehallintoviraston järjestämää lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa;  
  10) valvoo hyväksymiensä kansallisten laatujärjestelmien hyväksymisedellytysten täyttymistä;  
  11) valvoo trikiiniasetuksessa tarkoitettujen valvottujen pito-olosuhteiden vaatimusten täyttymistä niissä alkutuotantopaikoissa ja alkutuotantopaikkojen ryhmissä, joiden Elintarviketurvallisuusvirasto on tunnustanut täyttävän kyseiset vaatimukset;  
  12) toimii sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 täydentämisestä annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1829 3 artiklan toisen kohdan a alakohdassa tarkoitettuna kansallisena viranomaisena arvioitaessa markkinointimateriaalissa käytettyjen terveysväitteiden lainmukaisuutta; 
  13) asettaa 3 §:n 1 momentin 13 kohdassa mainitun torjunta-ainejäämien enimmäismääriä koskevan asetuksen 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun torjunta-aineen jäämän väliaikaisen enimmäismäärän. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan   päivänä        kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 17.2.2017 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri