Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.43

Eduskunnan vastaus EV 1/2017 vp HE 1/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta

HE 1/2017 vp
MmVM 1/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta (HE 1/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 1/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elintarvikelain (23/2006) 30 §, sellaisena kuin se on laeissa 352/2011, 365/2013, 503/2014 ja 1153/2016, seuraavasti: 
30 § 
Keskusviranomainen 
Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa siten kuin tässä laissa säädetään sekä sen lisäksi: 
1) ohjaa aluehallintovirastoja kuntien elintarvikevalvonnan arvioinnissa; 
2) huolehtii elintarvikevalvonnasta teurastamoissa, riistan käsittelylaitoksissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa; 
3) vastaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vierasainevalvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta; 
4) vastaa valtakunnallisesti muista erityistä asiantuntemusta vaativista elintarvikevalvontatehtävistä; 
5) arvioi yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut hyvän tuotantotavan ohjeet; 
6) toimii yleisen elintarvikeasetuksen mukaisena nopean hälytysjärjestelmän kansallisena yhteyspisteenä; 
7) hyväksyy eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jaksossa IV tarkoitetun metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksen; 
8) huolehtii valtakunnallisesta tiedottamisesta, riskiviestinnästä ja kuluttajainformaatiosta; 
9) arvioi aluehallintoviraston järjestämää lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa;  
10) valvoo hyväksymiensä kansallisten laatujärjestelmien hyväksymisedellytysten täyttymistä;  
11) valvoo trikiiniasetuksessa tarkoitettujen valvottujen pito-olosuhteiden vaatimusten täyttymistä niissä alkutuotantopaikoissa ja alkutuotantopaikkojen ryhmissä, joiden Elintarviketurvallisuusvirasto on tunnustanut täyttävän kyseiset vaatimukset;  
12) toimii sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 täydentämisestä annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1829 3 artiklan toisen kohdan a alakohdassa tarkoitettuna kansallisena viranomaisena arvioitaessa markkinointimateriaalissa käytettyjen terveysväitteiden lainmukaisuutta; 
13) asettaa 3 §:n 1 momentin 13 kohdassa mainitun torjunta-ainejäämien enimmäismääriä koskevan asetuksen 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun torjunta-aineen jäämän väliaikaisen enimmäismäärän. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä        kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 17.2.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri