Eduskunnan vastaus
EV
101
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 81/2017 vp
VaVM 7/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 81/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 7/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 66 § ja 
lisätään 57 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1327/2009, uusi 2 momentti seuraavasti: 
57 §  
Valvonta 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun valvonnan suorittamiseksi valvontaviranomaiset voivat kuvata liikenteessä olevia ajoneuvoja. Kuvaaminen voi tapahtua myös automaattisesti ja se voi olla jatkuvaa tai toistuvaa. Kuvaaminen ei kuitenkaan saa kohdistua pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin.  
66 § 
Rangaistussäännökset 
Rangaistus veropetoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 29 luvun 1—3 §:ssä.  
Ajoneuvon omistaja tai haltija, joka tahallaan kuljettaa ajoneuvoa, josta on erääntynyttä ajoneuvoveroa suorittamatta, on tuomittava ajoneuvoverorikkomuksesta sakkoon. Ajoneuvoverorikkomuksesta tuomitaan myös ajoneuvon omistaja tai haltija, joka on luovuttanut tällaisen ajoneuvon toisen kuljetettavaksi. 
Ajoneuvoverorikkomuksesta jätetään ilmoitus tekemättä, syyte nostamatta ja rangaistus määräämättä, jos samasta teosta voidaan määrätä 47 a §:ssä tarkoitettu lisävero. Viranomaisen on tällöin ilmoitettava ajoneuvon käytöstä Liikenteen turvallisuusvirastolle. 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20 . 
Laki 
polttoainemaksusta annetun lain 32 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 32 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 789/2013, seuraavasti: 
32 § 
Rangaistussäännökset 
Ajoneuvon omistaja tai haltija, joka tahallaan kuljettaa ajoneuvoa, josta on erääntynyttä polttoainemaksua suorittamatta, on tuomittava polttoainemaksurikkomuksesta sakkoon. Polttoainemaksurikkomuksesta tuomitaan myös ajoneuvon omistaja tai haltija, joka on luovuttanut tällaisen ajoneuvon toisen kuljetettavaksi. 
Polttoainemaksurikkomuksesta jätetään ilmoitus tekemättä, esitutkinta toimittamatta, syyte nostamatta ja rangaistus määräämättä, jos samasta teosta voidaan määrätä ajoneuvoverolain (1281/2003) 47 a §:ssä tarkoitettu lisävero. Viranomaisen on tällöin ilmoitettava ajoneuvon käytöstä Liikenteen turvallisuusvirastolle. 
Polttoainemaksun lainvastaiseen välttämiseen ja sen yrittämiseen ei sovelleta rikoslain (39/1889) 29 luvun 1—3 §:ää, jos rikosoikeudellinen seuraamus tulisi määrättäväksi samalle henkilölle, jolle hallinnollinen rangaistusluonteinen seuraamus on määrätty tai voitaisiin määrätä taikka josta tämä voi joutua vastuuseen verovastuuta koskevien säännösten nojalla. 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20 . 
Laki 
ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään ajoneuvolain (1090/2002) 96 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 992/2016, uusi 5 momentti seuraavasti: 
96 § 
Ajoneuvorikkomus 
Ajoneuvorikkomuksesta jätetään ilmoitus tekemättä, esitutkinta toimittamatta, syyte nostamatta ja rangaistus määräämättä, jos samasta teosta voidaan määrätä ajoneuvoverolain (1281/2003) 47 a §:ssä tarkoitettu lisävero. Viranomaisen on tällöin ilmoitettava ajoneuvon käytöstä Liikenteen turvallisuusvirastolle. 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20 . 
Laki 
rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikesakkorikkomuksista annetun lain (986/2016) 10 § seuraavasti: 
10 § 
Ajoneuvon katsastusta ja rekisteröinti-ilmoitusta koskevat rikkomukset 
Katsastamattoman, rekisteröimättömän tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon ajoneuvolain 8 §:n 1 momentin tai 85 §:n 1 momentin vastaisesta tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta käyttämisestä määrätään kuljettajalle 70 euron rikesakko. 
Ajoneuvolain 64 §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisteritietoilmoituksen tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta tekemättä jättämisestä määrätään ajoneuvon omistajalle tai haltijalle 70 euron rikesakko. 
Toimenpiteistä luopumisesta eräissä ajoneuvorikkomuksissa säädetään ajoneuvolain 96 §:n 5 momentissa. 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20 . 
Helsingissä 20.10.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 24.10.2017 16:02