Eduskunnan vastaus
EV
102
2015 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 127/2015 vp
StVM 14/2015 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta         (HE 127/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 14/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 16 §:n 1 momentti ja 51 §:n 4 momentti seuraavasti: 
16  § 
Perusomavastuuosuus 
Perusomavastuuosuus on 42 prosenttia asumistuessa huomioon otettavista tuloista, joista on vähennetty täysimääräiseen tukeen oikeuttavan tulon määrä. Täysimääräiseen tukeen oikeuttava tulo on 555 euroa lisättynä 92 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 205 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden. Jos perusomavastuuosuus on vähemmän kuin 10 euroa, sitä ei oteta huomioon. 
51 § 
Indeksisidonnaisuus 
Enimmäisasumismenot sidotaan vuokratason kehitystä kuvaavaan Tilastokeskuksen vahvistamaan koko maata ja kaikkia vuokra-asuntoja koskevaan vuositason vuokraindeksiin, jonka pisteluku vuonna 2010 oli 100, siten, että 10 §:ssä säädetyt euromäärät vastaavat vuoden 2014 vuokraindeksin pistelukua. Enimmäisasumismenoja tarkistetaan ensimmäisen kerran vuokraindeksin muutosta vastaavasti vuoden 2017 alusta.  
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Laki 
eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 54 §:ään väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti: 
54 §  
Lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannusten sekä asumismenojen enimmäismäärien tarkistaminen 
Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksia, keskimääräisiä asumismenoja sekä asumismenojen enimmäismääriä koskevat euromäärät ovat vuonna 2016 samat kuin vuonna 2015. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.  
Helsingissä 15.12.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 16.12.2015 15:46