Viimeksi julkaistu 23.6.2021 10.46

Eduskunnan vastaus EV 104/2021 vp HE 63/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

HE 63/2021 vp
VaVM 9/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta (HE 63/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 9/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tonnistoverolain (476/2002) 8 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 90/2012, ja 
lisätään 8 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 90/2012, uusi 5 kohta seuraavasti: 
8 § 
Tonnistoverotettava alus 
Tonnistoveroa suoritetaan seuraavista pääasiassa kansainvälisessä meriliikenteessä olevista, strategisesti ja kaupallisesti Suomesta johdetuista, pääasiallisesti lastin tai matkustajien kuljettamiseen taikka hinaamiseen tai työntämiseen kansainvälisessä meriliikenteessä tarkoitetuista ja käytetyistä aluksista (tonnistoverotettava alus), joiden bruttovetoisuus on vähintään 100: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) yhtiön tilapäisen ylikapasiteetin vuoksi, enintään kolmeksi vuodeksi ilman miehistöä vuokralle antama alus silloin, kun vuokralle annetun aluksen osuus ei ylitä 20 prosenttia yhtiön tonnistoverotettavien alusten bruttovetoisuudesta muut tässä kohdassa tarkoitetut alukset huomioon ottaen; 
5) yhtiön ilman miehistöä vuokralle ottama ja merilain (674/1994) 1 luvun 1 b §:n mukaisesti suomalaiseksi hyväksytty alus, jonka se varustaa ja jolla se liikennöi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 69 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 946/2008, ja 
lisätään 123 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1734/1995 ja 1425/2006, uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 
69 § 
Tavanomainen henkilökuntaetu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna etuna pidetään myös enintään 400 euron vuosittaista etua työnantajan tarjoamasta työntekijän omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta. Tässä momentissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan käyntiä museossa, teatterissa, oopperassa, elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä tai muussa vastaavassa eri taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa. Kulttuuritoimintana pidetään myös käyntiä tiedekeskuksessa tai urheilutapahtumassa taikka osallistumista ohjatulle toiminnalliselle taidekurssille. Kulttuuritoimintana pidetään myös urheiluun ja edellä mainittuihin eri taiteenaloihin liittyviä messuja. Lisäksi kulttuuritoimintana pidetään etäyhteyden avulla tapahtuvaa reaaliaikaista osallistumista edellä mainittuun toimintaan. Edellytyksenä on, että etu on ainoastaan työntekijän käytettävissä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
123 § 
Sulautumisen ja jakautumisen vaikutus tappioiden vähentämiseen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kuntien yhdistyttyä kuntarakennelain (1698/2009) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tai kunnan osan siirryttyä toiseen kuntaan mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitetulla tavalla vastaanottavalla kunnalla on oikeus vähentää siirtyvän kunnan tappio tämän pykälän 2 momentissa säädetyn estämättä. Kuntayhtymien yhdistyttyä kuntalain (410/2015) 62 a §:ssä tarkoitetulla tavalla tai kuntayhtymien jakauduttua mainitun lain 62 b §:ssä tarkoitetulla tavalla vastaanottavalla kuntayhtymällä on oikeus vähentää yhdistyvän tai jakautuvan kuntayhtymän tappio tämän pykälän 2 momentissa säädetyn estämättä. Kunnan yhdistyessä kuntarakennelain 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitetulla tavalla taikka kuntayhtymän jakautuessa kuntalain 62 b §:ssä tarkoitetulla tavalla noudatetaan soveltuvin osin, mitä tämän pykälän 1 momentissa säädetään. 
Ahvenanmaalaisten kuntien yhdistyttyä kommunstrukturlag för Åland -maakuntalain (Ålands författningssamling 2019:29) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tai kunnan osan siirryttyä toiseen kuntaan mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitetulla tavalla vastaanottavalla kunnalla on oikeus vähentää siirtyvän kunnan tappio tämän pykälän 2 momentissa säädetyn estämättä. Ahvenanmaalaisen kunnan yhdistyessä kommunstrukturlag för Åland -maakuntalain 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitetulla tavalla noudatetaan soveltuvin osin, mitä tämän pykälän 1 momentissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 21.6.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri