Viimeksi julkaistu 19.9.2022 15.03

Eduskunnan vastaus EV 104/2022 vp HE 91/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 91/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 9/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on  

hyväksynyt hallituksen esityksessä HE 91/2022 vp tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja tehtäväksi hallituksen esityksessä tarkoitetun varauman. 

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki Maailman postiliiton yleissopimuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Abidjanissa 26 päivänä elokuuta 2021 tehdyn Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Yleissopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 16.9.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri