Eduskunnan vastaus
EV
106
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 130/2018 vp
TaVM 18/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 130/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 18/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain (661/2012) 2 §:n 1 momentin 6 kohta, sekä 
lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1401/2016, uusi 7 kohta ja lakiin uusi 2 a luku seuraavasti: 
2 § 
Tehtävät 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto: 
6) huolehtii kuluttajaneuvonnan järjestämisestä; 
7) huolehtii muista sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä. 
2 a luku 
Kuluttajaneuvonta 
16 a § 
Kuluttajaneuvonnan sisältö 
Kuluttajaneuvonnassa: 
1) annetaan kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille tietoja ja neuvontaa kuluttajalle merkittävistä asioista sekä kuluttajan oikeudellisesta asemasta; 
2) avustetaan kuluttajaa yksittäisessä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä ristiriitatilanteessa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoratkaisuun sekä ohjataan kuluttaja tarvittaessa asianmukaiseen oikeussuojaa antavaan toimielimeen; 
3) osallistutaan kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja sopimusehtojen seurantaan. 
16 b § 
Kuluttajaneuvontaan oikeutetut 
Kuluttajaneuvontaa annetaan ensisijaisesti kuluttajan asemassa olevalle henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa taikka koti- tai asuinpaikka toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
Kuluttajaneuvonta on maksutonta. 
16 c § 
Kuluttajaneuvontapalvelujen ostaminen 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi myös ostaa kuluttajaneuvontapalveluja sellaiselta palvelujen tuottajalta, joka kykenee hoitamaan tässä laissa mainitut kuluttajaneuvonnan tehtävät. Kuluttajaneuvontapalveluja tarjoavan palvelun tuottajan ja sen henkilökunnan on tässä tehtävässään noudatettava hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), saamen kielilakia (1086/2003) sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Kuluttajaneuvontaa antavaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
Ostaessaan kuluttajaneuvontapalveluja Kilpailu- ja kuluttajaviraston on tehtävä 1 momentissa tarkoitetun palvelun tuottajan kanssa sopimus kuluttajaneuvontapalvelujen tuottamisesta. Sopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaikaa ei voida sopia kahta vuotta lyhyemmäksi. 
Sopimusta koskeva riita-asia käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
Henkilöstön asemasta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 2 luvussa. 
Maistraattien kuluttajaneuvonnassa vireillä olevat asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. 
Laki 
kuluttajaneuvonnasta annetun lain kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan kuluttajaneuvonnasta annettu laki (800/2008). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
Laki 
kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajariitalautakunnasta annetun lain (8/2007) 5 §:n 2 momentti seuraavasti: 
5 § 
Muut tehtävät 
Lautakunnan henkilökunnan on annettava kuluttajariita-asian asianosaisille tietoja ja neuvoja asian vireille saattamisesta ja lautakunnan menettelytavoista. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
Laki 
valmiuslain 29 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valmiuslain (1552/2011) 29 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 672/2012, seuraavasti: 
29 § 
Valvonta- ja ilmoitusvelvollisuus 
Väestön toimeentulon turvaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa elinkeinonharjoittaja on velvollinen pyynnöstä ilmoittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle, Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sekä aluehallintovirastolle tiedot sellaisten päivittäistavarahuollon piiriin kuuluvien kulutushyödykkeiden kysyntä- ja tarjontatilanteesta, joilla on huomattava merkitys väestön toimeentulolle ja kansanterveydelle. Lisäksi elinkeinonharjoittajan on pyydetyssä laajuudessa ilmoitettava hyödykkeen hinta tai hinnoitteluperuste ja niiden muutokset, jos se on hintavalvontaa varten välttämätöntä. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
Helsingissä 13.11.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 19.11.2018 10.54