Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 106/2018 vp

Viimeksi julkaistu 19.11.2018 10.54

Eduskunnan vastaus EV 106/2018 vp HE 130/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunta
HE 130/2018 vp
TaVM 18/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 130/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 18/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain (661/2012) 2 §:n 1 momentin 6 kohta, sekä 
  lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1401/2016, uusi 7 kohta ja lakiin uusi 2 a luku seuraavasti: 
  2 § 
  Tehtävät 
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  6) huolehtii kuluttajaneuvonnan järjestämisestä; 
  7) huolehtii muista sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  2 a luku 
  Kuluttajaneuvonta 
  16 a § 
  Kuluttajaneuvonnan sisältö 
  Kuluttajaneuvonnassa: 
  1) annetaan kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille tietoja ja neuvontaa kuluttajalle merkittävistä asioista sekä kuluttajan oikeudellisesta asemasta; 
  2) avustetaan kuluttajaa yksittäisessä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä ristiriitatilanteessa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoratkaisuun sekä ohjataan kuluttaja tarvittaessa asianmukaiseen oikeussuojaa antavaan toimielimeen; 
  3) osallistutaan kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja sopimusehtojen seurantaan. 
  16 b § 
  Kuluttajaneuvontaan oikeutetut 
  Kuluttajaneuvontaa annetaan ensisijaisesti kuluttajan asemassa olevalle henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa taikka koti- tai asuinpaikka toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
  Kuluttajaneuvonta on maksutonta. 
  16 c § 
  Kuluttajaneuvontapalvelujen ostaminen 
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi myös ostaa kuluttajaneuvontapalveluja sellaiselta palvelujen tuottajalta, joka kykenee hoitamaan tässä laissa mainitut kuluttajaneuvonnan tehtävät. Kuluttajaneuvontapalveluja tarjoavan palvelun tuottajan ja sen henkilökunnan on tässä tehtävässään noudatettava hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), saamen kielilakia (1086/2003) sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Kuluttajaneuvontaa antavaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
  Ostaessaan kuluttajaneuvontapalveluja Kilpailu- ja kuluttajaviraston on tehtävä 1 momentissa tarkoitetun palvelun tuottajan kanssa sopimus kuluttajaneuvontapalvelujen tuottamisesta. Sopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaikaa ei voida sopia kahta vuotta lyhyemmäksi. 
  Sopimusta koskeva riita-asia käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
  Henkilöstön asemasta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 2 luvussa. 
  Maistraattien kuluttajaneuvonnassa vireillä olevat asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki kuluttajaneuvonnasta annetun lain kumoamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
  1 § 
  Tällä lailla kumotaan kuluttajaneuvonnasta annettu laki (800/2008). 
  2 § 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan kuluttajariitalautakunnasta annetun lain (8/2007) 5 §:n 2 momentti seuraavasti: 
  5 § 
  Muut tehtävät 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Lautakunnan henkilökunnan on annettava kuluttajariita-asian asianosaisille tietoja ja neuvoja asian vireille saattamisesta ja lautakunnan menettelytavoista. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki valmiuslain 29 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan valmiuslain (1552/2011) 29 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 672/2012, seuraavasti: 
  29 § 
  Valvonta- ja ilmoitusvelvollisuus 
  Väestön toimeentulon turvaamiseksi 3 §:n 1—3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa elinkeinonharjoittaja on velvollinen pyynnöstä ilmoittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle, Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sekä aluehallintovirastolle tiedot sellaisten päivittäistavarahuollon piiriin kuuluvien kulutushyödykkeiden kysyntä- ja tarjontatilanteesta, joilla on huomattava merkitys väestön toimeentulolle ja kansanterveydelle. Lisäksi elinkeinonharjoittajan on pyydetyssä laajuudessa ilmoitettava hyödykkeen hinta tai hinnoitteluperuste ja niiden muutokset, jos se on hintavalvontaa varten välttämätöntä. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 13.11.2018 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri