Eduskunnan vastaus
EV
107
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
HE 156/2018 vp
LiVM 25/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta (HE 156/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 25/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on 
hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun lisäpöytäkirjan. 
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
tiekuljetussopimuslain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tiekuljetussopimuslain (345/1979) 9 §:n 1 momentin 11 kohta sekä 
lisätään 6 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 6 a , 7 a ja 7 b § sekä 9 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta seuraavasti:  
6 § 
Rahtikirjan tekeminen 
Rahtikirja tai sen sisältöä vastaavat koneluettavassa muodossa olevat tiedot voidaan toimittaa sähköisesti (sähköinen rahtikirja) samoin kuin muu kuljetussopimuksen täytäntöönpanemiseen liittyvä viestintä. 
6 a § 
Sähköistä rahtikirjaa täydentävät tiedot 
Rahdinkuljettajan on lähettäjän vaatimuksesta toimitettava tavarasta kuitti ja kaikki tarpeelliset tiedot, jotta lähetys voidaan yksilöidä ja sähköinen rahtikirja on käytettävissä. 
Lähettäjä voi toimittaa rahdinkuljettajalle 9 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaisen luettelon ja 16 §:n mukaiset tiedot sähköisessä muodossa, mikäli ne ovat näin saatavilla ja kansainvälisissä kuljetuksissa sopimuspuolet ovat sopineet toimintavoista, joilla nämä tiedot ja sähköinen rahtikirja voidaan yhdistää toisiinsa siten, että niiden eheys on turvattu. 
7 a § 
Sähköisen rahtikirjan luominen ja todentaminen 
Edellä 7 §:ssä säädettyä ei sovelleta sähköisiin rahtikirjoihin.  
Sähköinen rahtikirja on luotava tavalla, joka varmistaa tietojen eheyden. Siihen tehtävät muutokset on pystyttävä havaitsemaan jälkikäteen ja muutokset on tehtävä niin, etteivät alkuperäiset tiedot häviä. Siinä olevien tietojen on oltava saatavissa jokaiselle, jolla on oikeus päästä näihin tietoihin. 
Kuljetussopimuksen osapuolet todentavat sähköisen rahtikirjan luotettavalla sähköisellä allekirjoituksella tai muulla sähköisellä todentamismenetelmällä. 
7 b § 
Sähköisen rahtikirjan käyttöönotto kansainvälisissä kuljetuksissa 
Jos kansainvälisessä kuljetuksessa käytetään sähköistä rahtikirjaa, kuljetussopimuksen osapuolten on sovittava tavasta, jolla: 
1) sähköinen rahtikirja laaditaan ja toimitetaan valtuutuksen saaneelle taholle; 
2) vahvistetaan sähköisen rahtikirjan eheys; 
3) sähköisestä rahtikirjasta johtuviin oikeuksiin valtuutuksen saanut sopimuspuoli voi osoittaa valtuutuksensa;  
4) vahvistetaan, että tavara on toimitettu vastaanottajalle;  
5) sähköistä rahtikirjaa täydennetään ja muutetaan; sekä 
6) sähköinen rahtikirja voidaan korvata muulla menetelmällä laaditulla rahtikirjalla. 
9 § 
Rahtikirjan sisältö kansainvälisessä kuljetuksessa 
Kansainvälisessä kuljetuksessa rahtikirjasta tulee ilmetä: 
11) maininta, että kuljetukseen sovelletaan 1 §:n 1 momentissa mainittua yleissopimusta taikka sen mukaista lakia, vaikka toisin olisi sovittu; 
12) edellä 7 b §:ssä säädetyissä tilanteissa maininta sovituista toimintatavoista. 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
Tällä lailla saatetaan voimaan tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta vuonna 1956 tehdyn yleissopimuksen Genevessä 20 päivänä helmikuuta 2008 tehty lisäpöytäkirja sellaisena kuin Suomi on siihen sitoutunut. 
Helsingissä 13.11.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 15.11.2018 10:03