Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 107/2018 vp

Viimeksi julkaistu 15.11.2018 10.03

Eduskunnan vastaus EV 107/2018 vp HE 156/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta

Eduskunta
HE 156/2018 vp
LiVM 25/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta (HE 156/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 25/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on 

  hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun lisäpöytäkirjan. 

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan tiekuljetussopimuslain (345/1979) 9 §:n 1 momentin 11 kohta sekä 
  lisätään 6 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 6 a , 7 a ja 7 b § sekä 9 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta seuraavasti:  
  6 § 
  Rahtikirjan tekeminen 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Rahtikirja tai sen sisältöä vastaavat koneluettavassa muodossa olevat tiedot voidaan toimittaa sähköisesti (sähköinen rahtikirja) samoin kuin muu kuljetussopimuksen täytäntöönpanemiseen liittyvä viestintä. 
  6 a § 
  Sähköistä rahtikirjaa täydentävät tiedot 
  Rahdinkuljettajan on lähettäjän vaatimuksesta toimitettava tavarasta kuitti ja kaikki tarpeelliset tiedot, jotta lähetys voidaan yksilöidä ja sähköinen rahtikirja on käytettävissä. 
  Lähettäjä voi toimittaa rahdinkuljettajalle 9 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaisen luettelon ja 16 §:n mukaiset tiedot sähköisessä muodossa, mikäli ne ovat näin saatavilla ja kansainvälisissä kuljetuksissa sopimuspuolet ovat sopineet toimintavoista, joilla nämä tiedot ja sähköinen rahtikirja voidaan yhdistää toisiinsa siten, että niiden eheys on turvattu. 
  7 a § 
  Sähköisen rahtikirjan luominen ja todentaminen 
  Edellä 7 §:ssä säädettyä ei sovelleta sähköisiin rahtikirjoihin.  
  Sähköinen rahtikirja on luotava tavalla, joka varmistaa tietojen eheyden. Siihen tehtävät muutokset on pystyttävä havaitsemaan jälkikäteen ja muutokset on tehtävä niin, etteivät alkuperäiset tiedot häviä. Siinä olevien tietojen on oltava saatavissa jokaiselle, jolla on oikeus päästä näihin tietoihin. 
  Kuljetussopimuksen osapuolet todentavat sähköisen rahtikirjan luotettavalla sähköisellä allekirjoituksella tai muulla sähköisellä todentamismenetelmällä. 
  7 b § 
  Sähköisen rahtikirjan käyttöönotto kansainvälisissä kuljetuksissa 
  Jos kansainvälisessä kuljetuksessa käytetään sähköistä rahtikirjaa, kuljetussopimuksen osapuolten on sovittava tavasta, jolla: 
  1) sähköinen rahtikirja laaditaan ja toimitetaan valtuutuksen saaneelle taholle; 
  2) vahvistetaan sähköisen rahtikirjan eheys; 
  3) sähköisestä rahtikirjasta johtuviin oikeuksiin valtuutuksen saanut sopimuspuoli voi osoittaa valtuutuksensa;  
  4) vahvistetaan, että tavara on toimitettu vastaanottajalle;  
  5) sähköistä rahtikirjaa täydennetään ja muutetaan; sekä 
  6) sähköinen rahtikirja voidaan korvata muulla menetelmällä laaditulla rahtikirjalla. 
  9 § 
  Rahtikirjan sisältö kansainvälisessä kuljetuksessa 
  Kansainvälisessä kuljetuksessa rahtikirjasta tulee ilmetä: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  11) maininta, että kuljetukseen sovelletaan 1 §:n 1 momentissa mainittua yleissopimusta taikka sen mukaista lakia, vaikka toisin olisi sovittu; 
  12) edellä 7 b §:ssä säädetyissä tilanteissa maininta sovituista toimintatavoista. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
  Tällä lailla saatetaan voimaan tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta vuonna 1956 tehdyn yleissopimuksen Genevessä 20 päivänä helmikuuta 2008 tehty lisäpöytäkirja sellaisena kuin Suomi on siihen sitoutunut. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 13.11.2018 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri