Eduskunnan vastaus
EV
108
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 106/2016 vp
StVM 13/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 106/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 13/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on 
hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen. 
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Sosiaaliturvasta Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välillä Soulissa 9 päivänä syyskuuta 2015 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Helsingissä 20.9.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 26.9.2016 10.28