Eduskunnan vastaus
EV
11
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
HE 105/2019 vp
MmVM 1/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 1/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 2, 4, 16, 25 ja 26 § seuraavasti: 
 
2 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) tulvalla vesistön vedenpinnan noususta, merenpinnan noususta tai hulevesien kertymisestä aiheutuvaa maan tilapäistä peittymistä vedellä; 
2) tulvariskillä tulvan esiintymisen todennäköisyyden ja tulvasta ihmisten terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle, infrastruktuurille, taloudelliselle toiminnalle ja kulttuuriperinnölle mahdollisesti aiheutuvien vahingollisten seurausten yhdistelmää;  
3) hulevedellä taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä;  
4) vesistöalueella vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 §:n 6 kohdassa tarkoitettua vesistöaluetta;  
5) vesistöalueen osalla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettua vesistöalueen osaa;  
6) vesienhoitoalueella vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettua vesienhoitoaluetta;  
7) kansainvälisellä vesienhoitoalueella vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettua toisen valtion alueelle ulottuvasta vesistöalueesta muodostettavaa vesienhoitoaluetta. 
4 §  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä on: 
1) tehdä vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien alustava arviointi; 
2) valmistella ehdotus vesistöalueen ja merenrannikon merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseksi; 
3) laatia vesistöalueiden ja merenrannikon tulvavaara- ja tulvariskikartat; 
4) valmistella ehdotukset vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallintasuunnitelmiksi; 
5) avustaa kuntia hulevesitulvariskien alustavassa arvioinnissa, merkittävien tulvariskialueiden nimeämisessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimisessa. 
Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii toimialallaan muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta tulvariskien hallinnasta. Erityisesti keskuksen tehtävänä on: 
1) huolehtia vesistötulvariskien hallintaa palvelevasta suunnittelusta muilla kuin merkittävillä tulvariskialueilla; 
2) huolehtia tulvan uhatessa ja tulvan aikana viranomaisten yhteistyön järjestämisestä ja ohjata toimenpiteitä vesistössä; 
3) antaa suosituksia vesistön säännöstelyjen ja juoksutusten yhteensovittamisesta; 
4) edistää tulvasuojelua ja muita tulvariskien hallintaa parantavia toimenpiteitä; 
5) huolehtia hydrologisen havaintotiedon tuottamisesta sekä vesitilanne- ja tulvavaroituspalvelusta yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen kanssa; 
6) hoitaa muut maa- ja metsätalousministeriön määräämät tulvariskien hallinnassa tarpeelliset tehtävät. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on otettava 2 momentin 3, 5 ja 6 kohdassa mainituissa tehtävissä huomioon tulvista aiheutuvien riskien lisäksi muista tavanomaisesta poikkeavista vesioloista aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset vaikutukset. 
Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii tässä pykälässä tarkoitetuista tehtävistä toisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella. 
16 §  
Tulvaryhmän tehtävät  
Tulvaryhmä: 
1) käsittelee tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset; 
2) asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet; 
3) hyväksyy ehdotuksen suunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi; 
4) seuraa tulvariskien hallintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. 
Tulvaryhmän on järjestettävä tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri vaiheissa riittävä vuorovaikutus vesistöalueen ja merenrannikon merkittävän tulvariskialueen viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. 
25 §  
Tietojen toimittaminen  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimittaa Suomen ympäristökeskukselle digitaalisessa muodossa 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut kartat, 4 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun hydrologisen havaintotiedon, 8 §:n 3 momentissa ja 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut päätökset ja 18 §:ssä tarkoitetut tulvariskien hallintasuunnitelmat.  
Kunta asettaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Suomen ympäristökeskuksen saataville digitaalisessa muodossa tiedot 19 §:n 1 momentissa tarkoitetuista merkittävistä tulvariskialueista sekä kappaleet sanotussa lainkohdassa tarkoitetuista kartoista ja 19 §:n 2 momentissa tarkoitetuista hyväksytyistä tulvariskien hallintasuunnitelmista.  
26 §  
Tietojärjestelmät  
Suomen ympäristökeskus ylläpitää tietojärjestelmiä, joihin tallennetaan 25 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja muut tiedot sekä tiedot vesistön virtaamiin ja vedenkorkeuksiin vaikuttavista vesistörakenteista.  
Tietojärjestelmiin tallennettavista muista tiedoista voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.   
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
Helsingissä 19.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 24.3.2020 11.36