Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.25

Eduskunnan vastaus EV 111/2020 vp HE 164/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 164/2020 vp
LaVM 9/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 164/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 9/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus välittömästi selvittää ja arvioi, millä muilla keinoin koronavirusepidemian tai siitä johtuvien rajoitustoimien vuoksi tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten tilannetta voidaan helpottaa kuin jatkamalla 31.1.2021 jälkeen konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaista muutosta ja, jos tällaiset keinot edellyttävät lainsäädännön muutoksia, antaa asiaa koskevat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi hyvissä ajoin niin, että eduskunta voi käsitellä ehdotukset syysistuntokauden 2020 aikana. 

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti konkurssilain (120/2004) 2 luvun 3 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 664/2019, seuraavasti: 
2 luku 
Konkurssiin asettamisen edellytykset 
3 § 
Oletus maksukyvyttömyydestä 
Velallista on pidettävä maksukyvyttömänä, jos velallinen ilmoittaa olevansa maksukyvytön eikä ilmene erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta. 
Jollei toisin osoiteta, velallista on pidettävä maksukyvyttömänä erityisesti myös, jos: 
1) velallinen on lakkauttanut maksunsa; tai 
2) ulosotossa on konkurssihakemuksen tekemistä edeltävien kuuden kuukauden aikana ilmennyt, ettei velalliselta kerry varoja saatavan täydeksi suorittamiseksi. 
 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään tammikuuta 2021. 
Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin konkurssihakemuksiin sovelletaan vireilletulohetkellä voimassa ollutta lakia. Jos konkurssihakemus perustuu sellaiseen velallisen maksuvelvoitteen laiminlyöntiin, joka on erääntynyt ennen 1 päivää maaliskuuta 2020, sovelletaan kuitenkin konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (291/2020) voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain voimassa ollessa vireille tulleisiin ja voimassaolon päättyessä edelleen vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan tätä lakia myös tämän lain voimassaolon päättymisen jälkeen. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.10.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri