Viimeksi julkaistu 23.6.2021 15.16

Eduskunnan vastaus EV 113/2021 vp HE 82/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

HE 82/2021 vp
StVM 15/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta (HE 82/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 15/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki vanhusasiavaltuutetusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Vanhusasiavaltuutettu 
Ikääntyneiden aseman parantamiseksi ja oikeuksien edistämiseksi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä on vanhusasiavaltuutettu. 
Vanhusasiavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. 
2 §  
Nimittäminen ja kelpoisuusvaatimukset 
Vanhusasiavaltuutetun nimittää valtioneuvosto enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Vanhusasiavaltuutetuksi nimitetty vapautuu hoitamasta muuta virkaa siksi ajaksi, jonka hän toimii valtuutettuna. 
Vanhusasiavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys perus- ja ihmisoikeuksiin ja viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito. 
3 §  
Tehtävät 
Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. 
Tehtävässään vanhusasiavaltuutetun tulee: 
1) seurata ja arvioida ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista;  
2) seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin; 
3) tehdä aloitteita, antaa lausuntoja sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun; 
4) laatia ja teettää selvityksiä sekä julkaista raportteja; 
5) edistää tiedotusta ja välittää ikääntyneitä koskevaa tietoa;  
6) edistää yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien sekä ikääntyneitä edustavien toimijoiden välillä. 
4 §  
Oikeus saada tietoja 
Vanhusasiavaltuutetulla on oikeus saada muilta viranomaisilta maksutta tehtäviensä hoidon kannalta tarpeellisia tietoja, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. 
5 §  
Kertomukset  
Vanhusasiavaltuutettu antaa valtioneuvostolle vuosittain kertomuksen toiminnastaan. 
Vanhusasiavaltuutettu antaa lisäksi eduskunnalle kerran neljässä vuodessa kertomuksen ikääntyneiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta. 
6 §  
Henkilöstö 
Vanhusasiavaltuutetulla on tarpeellinen määrä valtuutetun tehtäväalaan perehtyneitä esittelijöitä ja muuta henkilöstöä. 
Vanhusasiavaltuutettu nimittää ja ottaa palvelukseen 1 momentissa tarkoitetun henkilöstön. 
7 §  
Työjärjestys 
Vanhusasiavaltuutettu hyväksyy toiminnalleen työjärjestyksen. 
8 §  
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.6.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri