Eduskunnan vastaus
EV
114
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
HE 129/2016 vp
LiVM 21/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 129/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 21/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) 19 §:n 1 momentin 3 kohta,  
muutetaan 3 §:n 2 momentin 8 kohta, 5 §:n 1 momentin 14 kohta, 11 §:n 1 momentin 1, 5 ja 9 kohta sekä 13 ja 20 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 8 kohta, 5 §:n 1 momentin 14 kohta ja 11 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 76/2015, 11 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 859/2005, 11 §:n 1 momentin 9 kohta laissa 588/2005 sekä 20 § laeissa 403/2005 ja 76/2015, sekä 
lisätään 3 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 697/2006, 276/2007 ja 76/2015, uusi 9 ja 10 kohta, 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 60/2006, 697/2006, 234/2007, 276/2007, 698/2009 ja 76/2015 uusi 15 kohta ja 11 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 588/2005, 859/2005, 1301/2009 ja 76/2015, uusi 10 kohta seuraavasti: 
3 §  
Rekisteröidyt 
Rekisteriin saa tallettaa lisäksi tietoja luonnollisista henkilöistä:  
8) joilla on kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007) tai taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (695/2009) säädetty pätevyys tai jotka ovat ilmoittautuneet tällaiseen pätevyyteen vaadittavaan koulutukseen tai kokeeseen; 
9) jotka ovat rekisteri-ilmoituksen tekijän valtuutettuja; 
10) jotka on määrätty ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuksessa. 
 
5 §  
Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut tiedot 
Luonnollisista henkilöistä saa perustietojen lisäksi tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: 
14) vammaisen pysäköintiluvan myöntämisestä; 
15) erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeudesta, koulutuksen ja kokeen hyväksytystä suorittamisesta sekä jatkokoulutuksesta, oikeuden voimassaolosta ja liikenteen ohjaajakortista.  
11 §  
Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta  
Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saada tietoja seuraavasti: 
1) väestötietojärjestelmästä tiedot henkilön nimestä, henkilötunnuksesta, osoitteesta, kotikunnasta, syntymäkotikunnasta, syntymävaltiosta, kansalaisuudesta, äidin- ja asiointikielestä ja kuolemasta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:n 1 momentissa tarkoitetusta turvakiellosta; 
5) poliisilta:
a) tiedot moottorikäyttöistä tai hinattavaa ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyistä rikoksista sekä niistä määrätyistä rangaistuksista ja muista seuraamuksista, tieto moottorikäyttöisen tai hinattavan ajoneuvon anastuksesta sekä ajo-oikeutta ja siihen liittyvää hakemusta, ajokorttilupaa, opetuslupaa, harjoituslupaa, liikenneopettajalupaa, taksinkuljettajan ajolupaa, vammaisen pysäköintilupaa, ajokortteja ja niihin kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammattipätevyydestä tehtyjä merkintöjä, ajokorttiluvan tai ajokortin saamisen esteitä, ajokieltoja ja niiden perusteita, ADR-ajoluvan peruuttamista, ajo-oikeuteen sekä ajokorttilupaan ja muihin lupiin liittyviä hallinnollisia seuraamuksia koskevat tiedot sekä mainittujen ajokorttien ja lupien luovuttamista ja haltuunottoa koskevat tiedot;
b) ajokorttia tai tässä kohdassa mainittua lupaa tai kuljettajakorttia hakevan suostumuksella tämän valokuva ja kuva nimikirjoitusnäytteestä, jotka on tallennettu poliisin passi- ja henkilökorttirekisteriin;
 
9) rajavartiolaitokselta väliaikaista ajokieltoa ja sen perusteita sekä ajokortin haltuunottoa koskevat tiedot; 
10) esitutkintaviranomaisilta opetusluvan, taksinkuljettajan ajoluvan ja liikenneopettajaluvan myöntämiseen sekä autokoululupiin liittyvää soveltuvuusharkintaa varten tarvittavat rikostiedot. 
13 §  
Tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset 
Tietojen luovuttamisesta päättää rekisterinpitäjä. 
Tietoa ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä vaarantavan rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta. Muiden kuin yksittäisluovutuksena luovutettavien tietojen luovuttamisen edellytyksenä luovutuksensaajalle on Liikenteen turvallisuusviraston lupa. 
20 §  
Tietojen luovuttamisen muut rajoitukset 
Henkilöllä on sen lisäksi, mitä henkilötietolain 30 §:ssä säädetään, oikeus kieltää osoitetietojensa luovuttaminen.  
Turvakiellon hakemisesta säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 36 §:n 1 momentissa. Siirrettäessä turvakielto rekisteriin luovutusrajoitus laajennetaan kattamaan myös luonnollisen henkilön nimi.  
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedon luovuttamisen rajoitukset eivät estä tiedon luovuttamista: 
1) viranomaisen, Liikennevakuutuskeskuksen, liikennevakuutusyhtiön, katsastuksen suorittajan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan, sopimusrekisteröijän tai tieliikenteen valvontalaitteen korttien käsittelijän käyttöön; 
2) ajokorttilaissa, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa, taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa tai tieliikennelaissa tarkoitetun palvelun tuottajan käyttöön; eivätkä 
3) muuhun kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun laissa säädettyyn käyttöön.  
Liikenteen turvallisuusviraston luovuttaessa 2 momentissa tarkoitettua luovutusrajoituksen alaista tietoa luovutuksen saajalle on samalla ilmoitettava luovutusrajoituksesta sekä tietojen käyttöä ja suojausta koskevat rajoitukset. 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 20 . 
Laki 
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 28 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1182/2013, seuraavasti: 
28 § 
Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille 
Rajavartiolaitos saa luovuttaa henkilörekistereistään salassapitosäännösten estämättä teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona tietoja, jotka ovat tarpeen: 
1) Liikenteen turvallisuusvirastolle ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 11 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohdan mukaisesti, merenkulun turvatoimilaissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten, ilmaliikenteen valvontaa varten sekä ilmailulain (864/2014) 50 §:n mukaisesti luvan myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen edellytysten arvioimiseksi; 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20 .  
Laki 
henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain (639/2015) 17 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti: 
17 § 
Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille 
Tulli saa luovuttaa henkilörekistereistään salassapitosäännösten estämättä myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona tietoja, jotka ovat tarpeen: 
2) Liikenteen turvallisuusvirastolle ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 11 §:n 1 momentin 7 ja 10 kohdan mukaisesti, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi, ilmailulain 50 §:n mukaisesti luvan myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen edellytysten arvioimiseksi sekä virastolle laissa säädettyjen verotustehtävien toimittamiseksi; 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20 . 
Helsingissä 11.10.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 14.10.2016 11.52