Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.51

Eduskunnan vastaus EV 115/2018 vp HE 26/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 26/2018 vp
MmVM 8/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta (HE 26/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 8/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain (294/2015) 24 § seuraavasti: 
24 § 
Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri 
Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitään seuraavat tiedot: 
1) toimijan nimi, kiinteistötunnus, tilatunnus sekä yritys- ja yhteisötunnus sekä muut yhteystiedot; 
2) tuotantopaikat ja yksiköt, joissa toiminta tapahtuu; 
3) toiminnan osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys; 
4) maataloustuotannon osalta alueet, perus- ja kasvulohkot ja niiden pinta-ala sekä siirtymävaihe ja sen kesto; 
5) luonnonmukaisesti sekä tavanomaisesti kasvatettavien eläinten lukumäärä tarkastusajankohtana ja toiminnan mahdollinen kausiluonteisuus; 
6) päivämäärä, jolloin toiminta on liitetty valvontajärjestelmään; 
7) päivämäärä, jolloin tarkastus on tehty sekä tarkastajan tunnus; 
8) toimijalle annettu asiakirjaselvitys, sen päivämäärä ja kesto; 
9) toimijalle tämän lain tai 1 §:ssä mainitun Euroopan unionin lainsäädännön nojalla myönnetyt luvat ja niiden kesto; 
10) toimijalle tämän lain tai 1 §:ssä mainitun Euroopan unionin lainsäädännön nojalla annettujen säännösten noudattamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuneet seuraamukset ja niiden seuranta sekä muut valvontaviranomaisen antamat toimijaan kohdentuvat huomautukset ja kehotukset sekä niiden seuranta; ja 
11) muut valvonnan kannalta välttämättömät tiedot, jotka eivät sisällä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa tarkoitettuja erityisiä henkilöryhmiä koskevia tietoja. 
Henkilötietojen käsittelystä säädetään 1 momentin 11 kohdassa mainitussa asetuksessa, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki elintarvikelain 84 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan elintarvikelain (23/2006) 84 §:n 3 momentti seuraavasti: 
84 § 
Rekistereihin merkittävät tiedot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) 23 §:n 2 momentti seuraavasti: 
23 § 
Merkinnän poistaminen rekisteristä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Luonnollisen henkilön 22 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut henkilötiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun kasvinjalostajanoikeuden voimassaolo on lakannut. Rekisteriin talletettujen tietojen poistamisesta säädetään lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki rehulain 37 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rehulain (86/2008) 37 §:n 5 momentti seuraavasti: 
37 § 
Valvontarekisteriin merkittävät tiedot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Henkilötietojen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki lannoitevalmistelain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan lannoitevalmistelain (539/2006) 29 §:n 3 momentti seuraavasti: 
29 § 
Valvontarekisteri 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja tallettamisesta sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki siemenkauppalain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan siemenkauppalain (728/2000) 24 §:n 4 momentti seuraavasti: 
24 § 
Valvontarekisterit 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen 1 momentissa tarkoitettuihin rekistereihin sekä rekistereihin talletettujen tietojen käyttämiseen ja luovuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki taimiaineistolain 3 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan  taimiaineistolain  (1205/1994)  3 a §:n  3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 727/2000, seuraavasti: 
3 a §  
Rekisteritiedot ja niiden käsittely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 5 ja 7 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 5 §:n 4 momentti ja 7 a §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 384/2008, seuraavasti: 
5 §  
Rekisteritiedot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jollei tästä laista muuta johdu, henkilötietojen keräämiseen ja tallentamiseen sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämiseen, luovuttamiseen ja julkisuuteen sovelletaan, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, jäljempänä tietosuoja-asetus, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
7 a §  
Merkinnänhaltijarekisteri 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jollei tästä laista muuta johdu, henkilötietojen keräämiseen ja tallentamiseen sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämiseen, luovuttamiseen ja julkisuuteen sovelletaan, mitä tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan hukkakauran torjunnasta annetun lain (185/2002) 15 §:n 4 momentti seuraavasti: 
15 § 
Hukkakaurarekisteri 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja tallettamisesta sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 35 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 35 §:n 5 momentti seuraavasti: 
35 § 
Valvontarekisteri ja kasvinsuojeluaineita koskeva tiedosto 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tässä laissa tarkoitetuilla valvontaviranomaisilla on oikeus käyttää valvontarekisteriä valvonnassa. Luonnollisen henkilön 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut henkilötiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun kasvinsuojeluaineen hyväksymisen voimassaolo on lakannut. Edellä 9, 11 ja 13 §:ssä tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden tämän pykälän 3 momentissa tarkoitetut tunnistetiedot poistetaan rekisteristä kahden vuoden kuluttua toimijan hyväksynnän päättymisestä ja 10 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suorittaneen tiedot kahden vuoden kuluttua tutkinnon voimassaolon päättymispäivästä. Henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 37 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (517/2015) 37 § seuraavasti: 
37 § 
Muut rekisteriin talletettavat tiedot 
Sen lisäksi, mitä 33—35, 35 a, 35 b ja 36 §:ssä säädetään rekisteriin merkittävistä ja hyväksytyistä toimijoista ja laitoksista, rekisteriin talletetaan: 
1) tiedot valvontaviranomaisen suorittamista tarkastuksista ja niiden tuloksista sekä muut valvonnassa tarvittavat tiedot; 
2) tiedot tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja kieltojen rikkomisesta ja valvontaviranomaisen määräämistä seuraamuksista; 
3) muut hyväksymis- ja rekisteröintiasioiden käsittelyä ja tilastointia varten tarpeelliset tiedot, jotka eivät sisällä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa tarkoitettuja erityisiä henkilöryhmiä koskevia tietoja. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 45 ja 46 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) 45 §:n 1 momentti ja 46 §:n 3 momentti seuraavasti: 
45 § 
Rekisteri toiminnanharjoittajista 
Ruokavirasto pitää toiminnanharjoittajista rekisteriä valvontaa ja valvonnan suunnittelua varten. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
46 § 
Hankerekisteri 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ja Itä-Suomen aluehallintovirastolla on oikeus käyttää rekisteriä säädettyjen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) 36 §:n 3 momentti seuraavasti: 
36 § 
Eläinkuljettajarekisteri 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan rekisteristä, kun pätevyystodistus lakkaa olemasta voimassa. Eläinkuljettajalupaa koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viiden vuoden kuluttua siitä, kun lupa lakkaa olemasta voimasta. Henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 41 §:n 5 momentti seuraavasti: 
41 §  
Määräykset ja kiellot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Aluehallintoviraston on tehtävä merkintä maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa (284/2008) tarkoitettuun tietojärjestelmään 1 ja 3 momentissa tarkoitetuista eläimen siirtämistä, luovuttamista sekä elintarvikkeena tai rehuna käyttämistä koskevista kielloista. Aluehallintoviraston on lisäksi tehtävä tietojärjestelmään merkintä kiellon peruuttamisesta heti, kun voidaan varmistua siitä, että kielto ei ole enää aiheellinen. Merkintä on tehtävä Ruokaviraston pitämään rekisteriin. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki eläinlääkintähuoltolain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 33 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1596/2009, seuraavasti: 
33 §  
Rekisteri 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tiedot poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun yksityinen eläinlääkäripalvelun tuottaja on lopettanut toimintansa. Tiedot 30 ja 31 §:ssä tarkoitetuista määräyksistä poistetaan kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluttua määräyksen antamisesta. Henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 33 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1499/2015, seuraavasti: 
33 § 
Eläinlääkärirekisteriin merkittyjen tietojen säilyttämisajat sekä rekisterin käyttö ja tietojen luovuttaminen   
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ruokavirasto voi luovuttaa eläinlääkärirekisterin tietoja maksutta ja tarvittaessa myös sähköisesti Euroopan unionin lainsäädännössä tai Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tarkoitetulle viranomaiselle kyseisten säännösten tai määräysten niin edellyttäessä sekä apteekeille ja lääketukkukaupoille. Apteekeille ja lääketukkukaupoille ei saa kuitenkaan luovuttaa eläinlääkärinammatinharjoittajan kotiosoitetta tai henkilötunnusta ilman tämän suostumusta. Tietojen luovuttamisesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). Henkilötietojen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 ja tietosuojalaissa (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) 2 § seuraavasti: 
2 § 
Suhde muuhun lainsäädäntöön 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen, niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja henkilötietojen käsittelyyn luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 ja tietosuojalakia (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
Tätä lakia ei sovelleta, jos muussa maa- ja metsätalousministeriön toimialan lainsäädännössä säädetään toisin. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 50 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 50 §, sellaisena kuin se on laissa 501/2014, seuraavasti: 
50 §  
Neuvontarekisterin tietojen luovuttaminen ja säilytysaika 
Neuvontarekisterin tietojen julkisuudesta, niiden luovuttamisesta ja luovuttamisesta perittävistä maksuista säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja henkilötietojen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 ja tietosuojalaissa (1050/2018). 
Valitut neuvojat merkitään neuvontarekisteriin. Tiedot säilytetään rekisterissä kymmenen vuoden ajan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 päättymisestä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 50 §:n 1 momentti seuraavasti: 
50 § 
Asian hallinnan ja seurannan tietojärjestelmä 
Tämän lain mukaisia tehtäviä hoidettaessa laadittuihin asiakirjoihin sekä asian hallinnan ja seurannan tietojärjestelmään kuuluviin rekistereihin ja verkkopalveluihin sovelletaan maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annettua lakia (284/2008). Rekistereitä pitää Ruokavirasto. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 91 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 91 §:n 1 ja 3 momentti seuraavasti: 
91 § 
Seurannan tietojärjestelmä 
Tukien rahoituksen, myöntämisen, maksamisen, tarkastuksen ja takaisinperinnän sekä niiden vaikutusten seurantaa varten on seurannan tietojärjestelmä, joka koostuu rekistereistä. Rekistereitä pitää Ruokavirasto. Rekistereiden ylläpidosta ja käyttämisestä sekä niihin sisältyvien tietojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa (284/2008). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Rekisteröidyn oikeudesta tarkastaa häntä koskevat seurannan tietojärjestelmään sisältyvät tiedot, tiedoissa olevien virheiden tai puutteiden oikaisusta sekä vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta sekä rekisteröidyn oikeussuojakeinoista säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 ja tietosuojalaissa (1050/2018). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 46 g §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 46 g §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1114/2017, seuraavasti: 
46 g § 
Kaupan pitämiseen liittyvien tietojen rekisteröiminen, käyttö ja luovuttaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ruokavirasto pitää rekisteriä. Tietojen rekisteriin merkitsemisestä, käytöstä ja luovuttamisesta säädetään maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa. Tullille toimitettujen tietojen rekisteriin merkitsemiseen, käyttöön ja luovuttamiseen sovelletaan, mitä henkilötietojen käsittelystä Tullin osalta säädetään. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle toimitettujen tietojen rekisteriin merkitsemisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta säädetään alkoholilain (1102/2017) 64 ja 66 §:ssä sen estämättä, mitä viimeksi mainitun lain 66 §:n 1 momentissa säädetään rekisterin pitämisestä lupa-asioiden käsittelyä ja valvontaa sekä alkoholitilastointia varten.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) 12 luvun otsikko sekä 71 ja 78 §, sellaisena kuin niistä on 78 § osaksi laeissa 1282/2006 ja 1436/2011, ja 
lisätään lakiin uusi 68 a ja 68 b § seuraavasti: 
12 luku 
Tietojen antaminen, saaminen, säilyttäminen ja salassapito 
68 a § 
Asiakirjojen ja tietojen säilyttäminen 
Eläkelaitoksen on säilytettävä luopumistuen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ja tiedot luopujan elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. Jos luopumistuki on saman luopumisen perusteella myönnetty useammalle luopujalle, kaikki samaa luopumista koskevat asiakirjat ja tiedot on säilytettävä kaikkien luopujien elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. 
Jos 15, 17, 18—21, 23 tai 77 a §:ssä tarkoitettu sitoumus velvoittaa sitoumuksen antanutta luopujan tai luopujien kuoleman jälkeen, luopumistuen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ja tiedot on säilytettävä viisi vuotta sitoumuksen päättymisestä. 
Valitusasiaa koskevien asiakirjojen säilyttämiseen sovelletaan, mitä työntekijän eläkelain 218 §:n 5 kohdassa säädetään, jollei asiakirjoja ole tämän pykälän 1 momentin nojalla säilytettävä pidemmän ajan. 
68 b § 
Rekisteröidyn oikeuden rajaaminen 
Tässä laissa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn ei sovelleta, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, jäljempänä tietosuoja-asetus, 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
71 § 
Luopujan ja luopumistukea hakevan oikeus saada tietoja 
Eläkelaitoksen on annettava luopujalle tämän pyynnöstä hallussaan olevat luopujan luopumistukioikeutta koskevat tiedot. Asianosaisen tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta sekä oikeudesta tarkastaa itsestään rekisteriin talletetut tiedot säädetään lisäksi julkisuuslaissa ja tietosuoja-asetuksessa. 
Eläkelaitoksen on annettava luopumistukea hakevalle hakemuslomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla tiedot siitä, mistä hänen tietojaan voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa. 
78 § 
Viittaukset muuhun lainsäädäntöön 
Jollei  tästä  laista  muuta  johdu,  luopumistukeen  sovelletaan, mitä työntekijän eläkelain 96—100 §:ssä säädetään palkkakertoimesta ja työeläkeindeksistä, 103 §:ssä eläkkeen hakemisesta toisen henkilön puolesta, 105 §:n 2 ja 4 momentissa väliaikaisen päätöksen antamisesta ja koneellisesta allekirjoittamisesta, 112 §:n 1 momentissa eläkkeen maksamisesta, 113 §:n 2 ja 3 momentissa eläkkeen maksamisen keskeyttämisestä ja eläkkeen lakkauttamisesta eläkkeensaajan todennäköisen kuoleman johdosta, 115 ja 116 §:ssä viivästyskorotuksen suorittamisesta eläkkeen maksamisen viivästymisen johdosta, 119 §:n 1 ja 2 momentissa, 120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa sekä 121 ja 122 §:ssä eläkkeen maksamisesta Kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassalle tai sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaiselle toimielimelle, 124 §:n 1 momentissa eläkkeen siirtämisen tai panttaamisen kiellosta, 180 §:ssä eläkelaitoksen vastuusta Eläketurvakeskuksen kustannuksista, 216 §:ssä virka-avusta ja 217 §:ssä eläkelaitoksen toimihenkilön ja hallituksen jäsenen esteellisyydestä. 
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumistukeen sovelletaan myös, mitä maatalousyrittäjän eläkelain  114 ja  116—124 §:ssä,  125 §:n  2 momentissa,  126—132  ja  134 §:ssä  säädetään Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta ja 103 §:n 1 momentissa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenten määräämisestä.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 40 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1283/2006, ja 
lisätään lakiin uusi 39 a ja 39 b § seuraavasti: 
39 a § 
Eläkelaitoksen on säilytettävä luopumistuen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ja tiedot luopujan elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. Jos luopumistuki on saman luopumisen perusteella myönnetty useammalle luopujalle, kaikki samaa luopumista koskevat asiakirjat ja tiedot on säilytettävä kaikkien luopujien elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. 
Jos 9, 10 tai 13 §:ssä tarkoitettu sitoumus velvoittaa sitoumuksen antanutta luopujan tai luopujien kuoleman jälkeen, luopumistuen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ja tiedot on säilytettävä viisi vuotta sitoumuksen päättymisestä. 
Valitusasiaa koskevien asiakirjojen säilyttämiseen sovelletaan, mitä työntekijän eläkelain 218 §:n 5 kohdassa säädetään, jollei asiakirjoja ole tämän pykälän 1 momentin nojalla säilytettävä pidemmän ajan. 
39 b § 
Tässä laissa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn ei sovelleta, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
40 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumistukeen sovelletaan, mitä vuoden 1961 työntekijän eläkelain 8 g §:ssä säädetään, sellaisena kuin se oli voimassa 31 päivänä joulukuuta 2006, sekä mitä työntekijän eläkelain 96—100 ja 103 §:ssä, 112 §:n 1 momentissa, 113 §:n 3 momentissa, 115 ja 116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momentissa, 120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 122 §:ssä, 124 §:n 1 momentissa, 125, 128, 130 ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentissa, 134—140, 180 ja 191 §:ssä, 192 §:n 1 momentissa, 193 §:n 2 momentissa, 195, 196, 198, 202, 204 ja 205 §:ssä, 206 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 208 §:n 1 ja 3 momentissa, 209 §:ssä, 210 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä 216 ja 217 §:ssä sekä maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n 1 momentissa, 114 ja 116—124 §:ssä, 125 §:n 2 momentissa, 126—132, 134, 143 ja 145 §:ssä sekä 146 §:n 1 momentissa säädetään.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki luopumiseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luopumiseläkelain (16/1974) 24 §, sellaisena kuin se on laissa 1285/2006, ja  
lisätään lakiin uusi 23 a ja 23 b § seuraavasti: 
23 a § 
Eläkelaitoksen on säilytettävä luopumiseläkkeen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ja tiedot luopujan elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. Jos luopumiseläke on saman luopumisen perusteella myönnetty useammalle luopujalle, kaikki samaa luopumista koskevat asiakirjat ja tiedot on säilytettävä kaikkien luopujien elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. 
Valitusasiaa koskevien asiakirjojen säilyttämiseen sovelletaan, mitä työntekijän eläkelain 218 §:n 5 kohdassa säädetään, jollei asiakirjoja ole tämän pykälän 1 momentin nojalla säilytettävä pidemmän ajan. 
23 b § 
Tässä laissa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn ei sovelleta, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
24 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumiseläkkeeseen sovelletaan, mitä työntekijän eläkelain 98—100 ja 103 §:ssä, 105 §:n 2 momentissa, 112 §:n 1 momentissa, 113 §:n 3 momentissa, 115 ja 116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momentissa, 120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 122 §:ssä, 124 §:n 1 momentissa, 125—128, 130 ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentissa, 134—140 ja 191 §:ssä, 192 §:n 1 momentissa, 196, 198, 202, 204 ja 205 §:ssä, 206 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 208 §:n 1 ja 3 momentissa, 209 §:ssä, 210 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä 216 ja 217 §:ssä sekä maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n 1 momentissa, 114 ja 116—124 §:ssä, 125 §:n 2 momentissa, 126—132, 134, 143 ja 145 §:ssä sekä 146 §:n 1 momentissa säädetään. 
Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelaissa, maatalousyrittäjän eläkelaissa ja yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) säädetään eläkelaitosten toimivallasta, huolehtii eläkehakemuksen ratkaisemisesta, eläkkeen maksamisesta ja eläkkeeseen liittyvistä eläkelaitoksen muista tehtävistä Maatalousyrittäjien eläkelaitos, jos eläkkeen hakija saa eläkettä hakiessaan luopumiseläkettä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 43 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1284/2006, ja  
lisätään lakiin uusi 42 a § seuraavasti: 
42 a § 
Eläkelaitoksen on säilytettävä sukupolvenvaihdoseläkkeen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ja tiedot luopujan elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. Jos sukupolvenvaihdoseläke on saman luopumisen perusteella myönnetty useammalle luopujalle, kaikki samaa luopumista koskevat asiakirjat ja tiedot on säilytettävä kaikkien luopujien elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. 
Jos 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu sitoumus velvoittaa sitoumuksen antanutta luopujan tai luopujien kuoleman jälkeen, sukupolvenvaihdoseläkkeen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ja tiedot on säilytettävä viisi vuotta sitoumuksen päättymisestä. 
Valitusasiaa koskevien asiakirjojen säilyttämiseen sovelletaan, mitä työntekijän eläkelain 218 §:n 5 kohdassa säädetään, jollei asiakirjoja ole tämän pykälän 1 momentin nojalla säilytettävä pidemmän ajan. 
43 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, sukupolvenvaihdoseläkkeeseen sovelletaan, mitä vuoden 1961 työntekijän eläkelain 8 g §:ssä säädetään, sellaisena kuin se oli voimassa 31 päivänä joulukuuta 2006 sekä mitä työntekijän eläkelain 96—100 ja 103 §:ssä, 105 §:n 2 momentissa, 112 §:n 1 momentissa, 113 §:n 3 momentissa, 115 ja 116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momentissa, 120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 122 §:ssä, 124 §:n 1 momentissa, 125, 128, 130 ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentissa, 134—140, 180 ja 191 §:ssä, 192 §:n 1 momentissa, 195, 196, 198, 202, 204 ja 205 §:ssä, 206 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 208 §:n 1 ja 3 momentissa, 209 §:ssä, 210 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä 216 ja 217 §:ssä sekä maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n 1 momentissa, 114 ja 116—124 §:ssä, 125 §:n 2 momentissa, 126—132, 134, 143 ja 145 §:ssä sekä 146 §:n 1 momentissa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 37 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1286/2006, ja 
lisätään lakiin uusi 36 a § seuraavasti: 
36 a § 
Eläkelaitoksen on säilytettävä luopumiskorvauksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ja tiedot luopujan elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. Jos luopumiskorvaus on saman luopumisen perusteella myönnetty useammalle luopujalle, kaikkia samaa luopumista koskevat asiakirjat ja tiedot on säilytettävä kaikkien luopujien elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. 
Valitusasiaa koskevien asiakirjojen säilyttämiseen sovelletaan, mitä työntekijän eläkelain 218 §:n 5 kohdassa säädetään, jollei asiakirjoja ole tämän pykälän 1 momentin nojalla säilytettävä pidemmän ajan. 
37 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumiskorvaukseen sovelletaan, mitä työntekijän eläkelain 98—100 ja 103 §:ssä, 105 §:n 2 momentissa, 112 §:n 1 momentissa, 113 §:n 3 momentissa, 115 ja 116 §:ssä, 119 §:n 1 ja 2 momentissa, 120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 121 ja 122 §:ssä, 124 §:n 1 momentissa, 125, 128, 130 ja 132 §:ssä, 133 §:n 1 ja 4 momentissa, 134—140, 180 ja 191 §:ssä, 192 §:n 1 momentissa, 196, 198, 202, 204 ja 205 §:ssä, 206 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 208 §:n 1 ja 3 momentissa, 209 §:ssä, 210 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä 216 ja 217 §:ssä sekä maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n 1 momentissa, 114 ja 116—124 §:ssä, 125 §:n 2 momentissa, 126—132, 134, 143 ja 145 §:ssä sekä 146 §:n 1 momentissa säädetään.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annettu laki (1297/1994). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
Kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain 6 §:n mukainen sitoumus päättyy tämän lain voimaan tullessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan maataloustuotannon lopettamistuesta annettu laki (1340/1996). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2011) 1 §, 7 §:n 5 momentti, 9 §:n 3 momentti, 11 §, 13 §:n 3 momentti ja 14 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 § ja 9 §:n 3 momentti laissa 66/2018, seuraavasti: 
1 § 
Lain soveltamisala 
Tässä laissa säädetään Suomen metsäkeskuksen, jäljempänä metsäkeskus, henkilötietoja sisältävästä metsätietojärjestelmästä ja siinä olevien tietojen käsittelystä. Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, jäljempänä tietosuoja-asetus, ja tietosuojalakia (1050/2018) sekä tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). 
7 § 
Tietojen virheettömyys 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, metsävaratietojen virheettömyyteen sovelletaan, mitä tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetään. 
9 § 
Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetyksiä varten 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Maanomistajan yhteystiedot voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jollei rekisteröity sitä ole kieltänyt. 
11 § 
Tietojen luovuttaminen tutkimusta varten 
Tietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten. 
Tietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa opinnäytetyön tekemiseen, jos tietojen luovuttamista voidaan pitää tutkimussuunnitelman perusteella tarpeellisena ja jos tutkimustyöllä on vastuullinen ohjaaja tai siitä vastaava ryhmä. Tietojen luovutuksen edellytyksenä on, etteivät yksittäistä henkilöä koskevat tiedot paljastu ulkopuolisille ja että tiedot hävitetään, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi. Samoin edellytyksin tietoja voidaan luovuttaa muuhunkin tutkimukseen, jota ei voida pitää tieteellisenä tutkimuksena. Jos tutkimuksen tekijä tai tutkimuksen rahoittaja harjoittaa liiketoimintaa, jossa tietoja voidaan hyödyntää, tietojen luovutukseen sovelletaan, mitä 9 §:n 3 momentissa säädetään. 
13 § 
Tietojen luovuttaminen ja sitä koskeva menettely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Metsätietojärjestelmästä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jos viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt tietojen luovuttamisen edellytykset täyttyvät. Sen lisäksi, mitä mainitun lain 13 §:n 2 momentissa säädetään, tiedon pyytäjän on liitettävä hakemukseen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista, jos tiedot talletetaan luovutuksensaajan henkilörekisteriin kestoltaan pitempiaikaista käyttötarkoitusta varten. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
14 § 
Tietojen virheettömyyttä koskeva selvitys 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Rekisteröidylle on annettava 1 momentissa tarkoitettu selvitys silloin, kun hän käyttää tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa säädettyä oikeuttaan saada pääsy tietoihin.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 1 ja 15 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 1 § ja 15 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 15 §:n 1 momentti laissa 1326/2016, seuraavasti: 
1 §  
Suomen metsäkeskus 
Tässä laissa säädetään Suomen metsäkeskuksesta, jäljempänä metsäkeskus. Metsäkeskus on itsenäisenä julkisoikeudellisena laitoksena metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä ja metsiin perustuvien elinkeinojen edistämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. 
Metsäkeskus on maa- ja metsätalousministeriön strategisessa ja tulosohjauksessa sekä sen valvonnan alainen. 
15 §  
Tehtävien hoidossa noudatettava menettely ja virkavastuu 
Metsäkeskuksen on noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään. Metsäkeskukseen ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 7 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 7 §, sellaisena kuin se on laissa 1090/2013. 
2 §  
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) 21 §:n 5 momentti seuraavasti: 
21 § 
Valvontarekisterit 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta 1 momentissa tarkoitettuihin rekistereihin sekä rekistereihin tallennettujen tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kalastuslain 92 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kalastuslain (379/2015) 92 §:n 3 momentti seuraavasti: 
92 § 
Kalataloushallinnon tietojärjestelmä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, tietojärjestelmän tietojen ja niihin liittyvien asiakirjojen julkisuuteen, luovuttamiseen sekä luovuttamisesta perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietojen käsittelyyn luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 ja tietosuojalakia (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 31 ja 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1093/2014) 31 §:n 1 momentti ja 33 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 31 §:n 1 momentti laissa 1632/2015, seuraavasti: 
31 § 
Tietojärjestelmän tarkoitus 
Maa- ja metsätalousministeriö ottaa käyttöön yleisasetuksen 125 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun tietojärjestelmän. Tietojärjestelmää käytetään Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä sekä tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen. Rekisterinpitäjinä toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Kehittämis- ja hallintokeskus sekä kalatalouden toimintaryhmät vastaavat niille säädettyjen tehtävien mukaisesti siitä, että tietojärjestelmään tallennetaan oikeat ja riittävät tiedot. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
33 § 
Tietojen julkisuus ja säilyttäminen 
Jollei Euroopan unionin lainsäädännössä tai tässä laissa toisin säädetä, tietojärjestelmän tietojen ja niihin liittyvien asiakirjojen julkisuuteen, luovuttamiseen sekä luovuttamisesta perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja henkilötietojen käsittelyyn luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 ja tietosuojalakia (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. Meri- ja kalatalousrahastoasetuksen 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa toimien luettelossa voidaan julkistaa verkossa tuensaajien nimet ja muut mainitun asetuksen liitteessä V tarkoitetut tiedot. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain (690/2010) 20 §, 24 §:n 2 momentti ja 26 §:n 1 momentti seuraavasti: 
20 § 
Sovellettava laki 
Jollei tässä laissa tai Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säädöksissä toisin säädetä, rekisteriin merkittäviin tietoihin ja tietojen julkisuuteen, niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja henkilötietojen osalta luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, jäljempänä tietosuoja-asetus, ja tietosuojalakia (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
24 § 
Henkilötietoja sisältävien tietojen luovuttaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ennen tietojen luovuttamista teknisen käyttöyhteyden avulla on tietoja pyytävän esitettävä selvitys tietojen suojauksesta tietosuoja-asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 
26 § 
Henkilötietojen luovuttaminen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Rekisteristä voidaan perustelluista syistä luovuttaa henkilötietoja yksittäisluovutuksena viranomaisille ja viranomaistehtävien suorittamista varten Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos tietosuoja-asetuksen V luvussa tietojen luovuttamiselle asetetut edellytykset täyttyvät. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 37 ja 64 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 37 §:n otsikko ja 3 momentti sekä 64 §:n 3 momentti seuraavasti: 
37 § 
Henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön soveltaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, henkilörekistereistä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, jäljempänä tietosuoja-asetus ja tietosuojalaissa (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
64 § 
Rikkomusrekisteri  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Henkilötietojen käsittelystä säädetään lisäksi tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annettuun lakiin (1048/2016) uusi 46 a § seuraavasti: 
46 a § 
Henkilötietojen käsittely eräissä tapauksissa 
Henkilötietojen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 ja tietosuojalaissa (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 7 §:n 2 momentti seuraavasti: 
7 § 
Saalisrekisteri 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Saalisrekisteriin tallennetaan kalastussäännön 30 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi kalastajan nimi, yhteystiedot ja käytetty kalastuslupatyyppi. Saalisrekisterin tietoja käytetään sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin. Saalisrekisterissä olevia tietoja voidaan salassapitosäännösten estämättä luovuttaa Suomen ulkopuolella oleville viranomaisille Suomea sitovien kansainvälisten kalavarojen hoitoon ja suojeluun liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi. Tietoja voidaan salassapitosäännösten estämättä lisäksi luovuttaa kalastusta valvoville viranomaisille valvontaa varten sekä kalatalousviranomaisille kalavarojen hoidon suunnittelua varten. Saalisrekisterin sisältämät henkilötiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana henkilö on antanut viimeisen saalisilmoituksen. Jollei tässä laissa toisin säädetä, henkilötietojen salassa pitämiseen ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 ja tietosuojalakia (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki riistavahinkolain 35 ja 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan riistavahinkolain (105/2009) 35 §:n 2 momentti ja 37 §:n 2 momentti seuraavasti: 
35 § 
Korvausten seurantajärjestelmä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Rekisterin kehittämisestä vastaavat maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto. Rekisterin ylläpidosta vastaavat ja rekisterinpitäjinä toimivat edellä mainitut viranomaiset sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset, metsäkeskukset ja Valtiokonttori yhdessä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
37 § 
Tietojen säilyttäminen ja rekisteröidyn tarkastusoikeus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Rekisteröidyn oikeudesta tarkastaa häntä koskevat riistavahinkorekisteriin sisältyvät tiedot, tiedoissa olevien virheiden tai puutteiden oikaisusta sekä vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679. Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 a ja 7 c §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 7 a §:n 3 momentti ja 7 c §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 967/2017, seuraavasti: 
7 a § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Henkilö toimii 2 momentin mukaisia tehtäviä suorittaessaan rikosoikeudellisella virkavastuulla. Tehtävää suoritettaessa aiheutetun vahingon korvaamisesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Rekisterinpitoa ja käyttöä koskevien tehtävien hoitamisesta säädetään lisäksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018), hallintolaissa (434/2003), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003). 
7 c § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Rekisterissä olevien tietojen käsittelystä säädetään muutoin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, 7 a §:n 3 momentissa mainitussa asetuksessa ja tietosuojalaissa. Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä 7 a §:n 3 momentissa mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki metsästyslain 38 b §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsästyslain (615/1993) 38 b §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 504/2017, seuraavasti: 
38 b § 
Saalisrekisteri 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tietojen julkisuudesta ja luovuttamisesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä henkilötietojen käsittelystä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 ja tietosuojalaissa (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. Rekisterinpitäjä saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa saalisrekisterin tietoja riistakantojen seurantaa ja käytön suunnittelua sekä metsästyksen valvontaa varten maa- ja metsätalousministeriölle, riistanhoitoyhdistyksille, Luonnonvarakeskukselle, Metsähallitukselle, metsästyksen valvonnasta vastaaville viranomaisille sekä riistahallintolain (158/2011) 23 §:ssä tarkoitetulle metsästyksenvalvojalle. Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain (1157/2005) 17 §:n 5 momentti ja 
lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti: 
17 a § 
Henkilötietojen käsittely 
Tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen liittyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 ja tietosuojalakia (1050/2018), jollei muualla laissa toisin säädetä. Henkilötietojen käsittelyyn ei tällöin kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
Rikosten ennalta estämiseen liittyvissä erävalvontatehtävissä sekä tämän lain 13 §:ssä tarkoitetun esitutkinnan toimittamisessa ja tämän lain 14 §:ssä tarkoitettujen seuraamusten määräämisessä henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan, mitä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetussa laissa (1054/2018) säädetään. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi, mitä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimen osalta säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kiinteistörekisterilain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kiinteistörekisterilain (392/1985) 11 §, sellaisena kuin se on laeissa 454/2002 ja 903/2013, seuraavasti: 
11 §  
Sen lisäksi, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään julkisyhteisön korvausvastuusta, on valtion tai, jos rekisteriä pitää kiinteistöinsinööri, asianomaisen kunnan korvattava virheellisestä kiinteistörekisteritiedosta aiheutunut vahinko, vaikkei viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitettua virhettä tai laiminlyöntiä olisikaan, jos tieto perustuu tämän lain voimaantulon jälkeen lopetettuun toimitukseen tai sellaiseen kiinteistörekisteriviranomaisen päätökseen, joka on tehty tämän lain voimaantulon jälkeen. Edellytyksenä vahingon korvaamiselle on kuitenkin, ettei vahinko ole vähäinen ja ettei vahinkoa kärsinyt tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää tiedon virheellisyydestä. 
Valtio tai kunta on 1 momentin mukaan korvausvelvollinen kuitenkin vain, jos virheellinen rekisteritieto koskee: 
1) sellaisen rekisteriyksikön pinta-alaa, jonka alue on toimituksessa tai muussa yhteydessä uudelleen mitattu; 
2) toimituksessa perustettua, siirrettyä tai poistettua rasitetta tai muuta vastaavaa käyttöoikeutta, lukuun ottamatta rasitteen tai käyttöoikeuden sijaintitietoa ja yksityistien tiekunnan yhteyshenkilön tietoja; 
3) kiinteistön osuutta yhteiseen alueeseen tai yhteiseen erityiseen etuuteen tai kiinteistölle kuuluvaa yksityistä erityistä etuutta, jos osuudesta tai etuudesta on toimituksessa tehty oikeusvoimainen ratkaisu; taikka 
4) rekisteriyksiköiden keskinäistä sijaintia siltä osin kuin sijainti on toimituksessa määritetty. 
Muilta osin tässä pykälässä tarkoitetun vahingon korvaamisesta säädetään vahingonkorvauslaissa. 
Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaamisesta säädetään kuitenkin mainitussa asetuksessa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 6 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat, 6 § osaksi laeissa 902/2013 ja 376/2016 sekä 8 § osaksi laissa 902/2013, seuraavasti: 
6 § 
Tietojen luovuttaminen tietopalveluna ja käsittelyn rajoittaminen 
Maanmittauslaitoksen on järjestettävä jokaiselle mahdollisuus saada Maanmittauslaitoksessa maksutta luettavakseen kiinteistötietojärjestelmässä olevat tiedot ja tehdä niistä muistiinpanoja. Maksua vastaan tietoja luovutetaan otteina, todistuksina ja muina tulosteina sekä teknisen käyttöyhteyden avulla. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, voidaan tiedoista antaa maksua vastaan kopio sähköisessä muodossa. 
Otteita, todistuksia ja muita tulosteita sekä 1 momentissa tarkoitettuja kopioita voivat antaa kunnat, Maanmittauslaitos ja maistraatit sekä Maanmittauslaitoksen päätöksen nojalla myös muut viranomaiset, joilla on tekninen käyttöyhteys kiinteistötietojärjestelmään. 
Maanmittauslaitos saa teknisen käyttöyhteyden avulla luovuttaa 4 §:ssä tarkoitetun viranomaisen puolesta tietoja kiinteistötietojärjestelmästä oikeushallinnon viranomaiselle, aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kunnalle, Verohallinnolle, esitutkintaviranomaiselle, kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitavalle viranomaiselle, väestökirjahallinnon viranomaiselle ja kaupanvahvistajalle. Lisäksi hakemuksen perusteella Maanmittauslaitos saa myöntää luvan tietojen saamiseen ja välittämiseen teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja saadaan luovuttaa ja välittää sille, joka tarvitsee tietoja yhdyskuntasuunnittelua, kiinteistönvälitystä, kiinteistönarviointia, luoton myöntämistä ja valvontaa taikka muuta näihin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää käyttötarkoitusta varten. Käyttölupaan voidaan ottaa tietojen hakuperustetta, muuta järjestelmän käyttöä ja sen valvontaa koskevia ehtoja. Lupaa ei kuitenkaan tarvita kiinteistötunnusta ja kiinteistöjaotusta koskevan tiedon saamiseen ja välittämiseen teknisen käyttöyhteyden avulla. 
Henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 V luvussa.  
Edellä 4 momentissa mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta kiinteistötietojärjestelmään. 
8 § 
Korvausvastuu  
Sillä, jolle on aiheutunut vahinkoa kiinteistötietojärjestelmästä luovutetussa tiedossa olevasta virheestä tai puutteesta, on oikeus saada korvaus tiedon luovuttajalta sen mukaan kuin tässä pykälässä säädetään. 
Tiedon luovuttaja vastaa vahinkoa kärsineelle kiinteistötietojärjestelmästä luovutetussa:  
1) kiinteistörekisterilain mukaisessa tiedossa olevasta virheestä tai puutteesta aiheutuneesta vahingosta sen mukaan kuin kiinteistörekisterilain 11 §:ssä säädetään;  
2) lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaisessa tiedossa olevasta virheestä tai puutteesta aiheutuneesta vahingosta sen mukaan kuin maakaaren (540/1995) 7 luvun 4 §:ssä säädetään; sekä  
3) muun lain tai asetuksen mukaisessa tiedossa olevasta virheestä tai puutteesta aiheutuneesta vahingosta sen mukaan kuin vahingonkorvauslaissa (412/1974) säädetään, jollei jonkin tiedon osalta erikseen toisin säädetä.  
Tiedon luovuttajan on kuultava asianomaista tiedon tuottajaa ennen 2 momentissa tarkoitettua korvausta koskevan asian ratkaisemista.  
Jos kiinteistötietojärjestelmästä luovutetussa tiedossa oleva virhe tai puute on aiheutunut kiinteistötietojärjestelmään siirretyssä tiedossa olevasta virheestä tai puutteesta tai 4 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden laiminlyömisestä, asianomainen julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan tiedon luovuttajalle tämän suorittaman vahingonkorvauksen.  
Jos kiinteistötietojärjestelmään sisältyvän tiedon virheellisyys aiheutuu kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta huolehtivan Maanmittauslaitoksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta, Maanmittauslaitos vastaa tiedon luovuttajalle virheestä aiheutuneesta vahingosta sen mukaan kuin tämän pykälän 2 momentissa säädetään. 
Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaamisesta säädetään kuitenkin mainitussa asetuksessa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 .  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ruoka- ja luonnonvaratilastoista annetun lain (562/2014) 4 § seuraavasti: 
4 § 
Tietojen luovuttaminen tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten 
Sen estämättä, mitä tilastolain 13 §:ssä säädetään, Luonnonvarakeskus voi luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja tilastollista selvitystä varten myös tunnistetiedoilla varustetut tiedot henkilön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja ammatista edellyttäen, että tietojen saajalla on luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä tietosuojalain (1050/2018) tai muun lain mukainen oikeus kerätä ja tallettaa näitä tietoja. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 13.11.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri