Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.25

Eduskunnan vastaus EV 115/2020 vp HE 124/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

HE 124/2020 vp
MmVM 7/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta (HE 124/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 7/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 24 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1398/2019, 
muutetaan 2 §:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1398/2019, ja 
lisätään lakiin uusi 26 a § seuraavasti: 
2 § 
Soveltamisala 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tätä lakia sovelletaan myös: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005, jäljempänä jäämäasetus, II, IV ja VI―X luvun sekä 18 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan, 4 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoon. 
 
26 a § 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eräät tehtävät 
Sen lisäksi, mitä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävistä säädetään muualla tässä laissa, virasto: 
1) on kasvinsuojeluaineasetuksen 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen ja 2 kohdassa tarkoitettu yhteensovittamisesta vastaava kansallinen viranomainen; 
2) on toimivaltainen viranomainen toimissa, jotka koskevat jäämäasetuksen II, IV ja VI―X luvun sekä 18 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan, 4 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa; 
3) laskee yhdenmukaistetut riski-indikaattorit noudattaen, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128 EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden vahvistamisen osalta annetussa komission direktiivissä (EU) 2019/782 säädetään;  
4) suorittaa yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY 15 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut tehtävät, toimittaa mainitun artiklan 3 kohdan mukaisesti tulokset komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä asettaa tiedot yleisön saataville. 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä riski-indikaattoreiden laskemisesta ja muista 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 21.10.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri