Eduskunnan vastaus
EV
118
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta
HE 154/2016 vp
StVM 18/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta (HE 154/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 18/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 momentti ja 6 e §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 4 momentti laissa 1324/2014 ja 6 e §:n 1 momentti laissa 1341/2015, seuraavasti: 
6 §  
Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, ja vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, korvataan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista kotipalveluista, 7 kohdan mukaisista asumispalveluista ja 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista palveluista, omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kustannukset. Palvelu- tai tukiasunnosta perittävää vuokraa tai vastaavaa maksua ei kuitenkaan korvata. Kotipalvelujen, asumispalvelujen ja omaishoidon tuen korvaamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
6 e § 
Ruotsissa vakituisesti asuvalle vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, ja vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, voidaan korvata kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin korvauksen määrästä ja maksamisesta. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 18.10.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 20.10.2016 15:12