Viimeksi julkaistu 22.9.2021 11.51

Eduskunnan vastaus EV 120/2021 vp HE 102/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 102/2021 vp
TaVM 21/2021 vp

Asia

Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  matkapalveluyhdistelmien  tarjoajan  valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 102/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 21/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annettuun lakiin (922/2017) väliaikaisesti uusi 5 a § seuraavasti: 
5 a §  
Maksun perimättä jättäminen 
Maksua ei määrätä eikä peritä vuodelta 2020. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 21.9.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri