Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.38

Eduskunnan vastaus EV 123/2016 vp HE 93/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

HE 93/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta (HE 93/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 10/2016 vp) 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rikoslain (39/1889) 34 a luvun 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1068/2014, sekä  
lisätään 34 a lukuun uusi 5 b § seuraavasti: 
34 a luku 
Terrorismirikoksista  
5 § 
Terrorismin rahoittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan myös se, joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että niillä rahoitetaan 1—4, 4 a—4 c tai 5 b §:ssä tarkoitettua rikosta.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5 b § 
Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 
Suomen kansalainen tai häneen 1 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla rinnastettava henkilö taikka Suomen alueelta matkustava henkilö, joka matkustaa sellaiseen valtioon, jonka kansalainen hän ei ole tai jossa hän ei pysyvästi asu, tehdäkseen siellä tämän luvun 1—4, 4 a—4 c, 5 tai 5 a §:ssä tarkoitetun rikoksen, on tuomittava, jollei teko ole jonkin mainitun pykälän mukaan rangaistava, matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.  
Yritys on rangaistava.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun 3 §:n 2 momentin johdantokappaleen suomenkielinen sanamuoto ja 11 kohta, 6 §:n 2 momentti, 14 §:n 2 momentti ja 16 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 10 luvun 3 §:n 2 momentin johdantokappale ja 11 kohta sekä 16 §:n 3 momentti laissa 1069/2014, 6 §:n 2 momentti laissa 369/2015 sekä 14 §:n 2 momentti laissa 628/2015, seuraavasti: 
10 luku 
Salaiset pakkokeinot  
3 § 
Telekuuntelu ja sen edellytykset  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa telekuuntelua rikoksesta epäillyn hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, jos epäiltyä on syytä epäillä: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11) rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—7 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetusta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä rikoksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä, koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta, värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen, terrorismin rahoittamisesta, terroristiryhmän rahoittamisesta, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta, matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta;  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 § 
Televalvonta ja sen edellytykset  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa televalvontaa rikoksesta epäillyn hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, jos epäiltyä on syytä epäillä: 
1) rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta; 
2) teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehdystä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta;  
3) teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehdystä, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuneesta luvattomasta käytöstä; 
4) seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä, lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin tai parituksesta; 
5) huumausainerikoksesta; 
6) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta, kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, terroristiryhmän rahoittamisesta tai matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten; 
7) törkeästä tulliselvitysrikoksesta; 
8) törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä; 
9) panttivangin ottamisen valmistelusta; taikka  
10) törkeän ryöstön valmistelusta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
14 § 
Peitelty tiedonhankinta ja sen edellytykset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poliisi saa käyttää peiteltyä tiedonhankintaa, jos on syytä olettaa, että toimenpiteellä saadaan selvitystä: 
1) rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta; 
2) seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä tai parituksesta; 
3) huumausainerikoksesta; 
4) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta taikka kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, terroristiryhmän rahoittamisesta tai matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; 
5) törkeästä tulliselvitysrikoksesta; 
6) suunnitelmalliseen, järjestäytyneeseen, ammattimaiseen, jatkuvaan tai toistuvaan rikolliseen toimintaan liittyvästä varkaudesta tai kätkemisrikoksesta; 
7) panttivangin ottamisen valmistelusta; taikka 
8) törkeän ryöstön valmistelusta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
16 § 
Tekninen kuuntelu ja sen edellytykset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Teknisen kuuntelun edellytyksenä on lisäksi, että kuuntelun kohteena olevaa henkilöä on syytä epäillä: 
1) rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta; 
2) huumausainerikoksesta; 
3) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta taikka kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, terroristiryhmän rahoittamisesta tai matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; 
4) törkeästä tulliselvitysrikoksesta; 
5) panttivangin ottamisen valmistelusta; tai 
6) törkeän ryöstön valmistelusta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan poliisilain (872/2011) 5 luvun 3 §, 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 15 §:n 2 momentti ja 17 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 luvun 3 §, 5 §:n 2 momentti, 15 §:n 2 momentti ja 17 §:n 4 momentti laissa 1070/2014 sekä 8 §:n 2 momentti laissa 370/2015, seuraavasti: 
5 luku 
Salaiset tiedonhankintakeinot 
3 § 
Salainen tiedonhankinta rikoksen paljastamiseksi 
Tässä luvussa säädettyjä keinoja saadaan käyttää seuraavien rikosten paljastamisessa: 
1) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen; 
2) sotaan yllyttäminen; 
3) maanpetos, törkeä maanpetos; 
4) vakoilu, törkeä vakoilu; 
5) turvallisuussalaisuuden paljastaminen; 
6) luvaton tiedustelutoiminta; 
7) rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—7 kohdassa tai mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettu terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos; 
8) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu; 
9) terroristiryhmän johtaminen; 
10) terroristiryhmän toiminnan edistäminen; 
11) koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten; 
12) kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; 
13) värväys terrorismirikoksen tekemiseen; 
14) terrorismin rahoittaminen; 
15) terroristiryhmän rahoittaminen, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; 
16) matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta.  
5 § 
Telekuuntelu ja sen edellytykset  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poliisille voidaan rikoksen estämiseksi antaa lupa kohdistaa telekuuntelua henkilön hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, jos henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella voidaan perustellusti olettaa hänen syyllistyvän: 
1) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamiseen; 
2) sotaan yllyttämiseen; 
3) maanpetokseen, törkeään maanpetokseen; 
4) vakoiluun, törkeään vakoiluun; 
5) turvallisuussalaisuuden paljastamiseen; 
6) luvattomaan tiedustelutoimintaan; 
7) rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—7 kohdassa tai mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettuun terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn rikokseen;  
8) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun; 
9) terroristiryhmän johtamiseen; 
10) terroristiryhmän toiminnan edistämiseen; 
11) koulutuksen antamiseen terrorismirikoksen tekemistä varten; 
12) kouluttautumiseen terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; 
13) värväykseen terrorismirikoksen tekemiseen; 
14) terrorismin rahoittamiseen; 
15) terroristiryhmän rahoittamiseen, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; tai 
16) matkustamiseen terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8 § 
Televalvonta ja sen edellytykset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poliisille voidaan rikoksen estämiseksi antaa lupa kohdistaa televalvontaa henkilön hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, jos henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella taikka muutoin voidaan perustellusti olettaa hänen syyllistyvän: 
1) rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta; 
2) teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyyn rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta; 
3) teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyyn, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuvaan luvattomaan käyttöön;  
4) seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöön, lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin tai paritukseen; 
5) huumausainerikokseen; 
6) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun, kouluttautumiseen terrorismirikoksen tekemistä varten, terroristiryhmän rahoittamiseen tai matkustamiseen terrorismirikoksen tekemistä varten; taikka  
7) törkeään tulliselvitysrikokseen.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
15 § 
Peitelty tiedonhankinta ja sen edellytykset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poliisi saa käyttää peiteltyä tiedonhankintaa rikoksen estämiseksi, jos henkilön lausumien tai muun käyttäytymisen perusteella voidaan perustellusti olettaa hänen syyllistyvän: 
1) rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta; 
2) seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöön tai paritukseen; 
3) huumausainerikokseen; 
4) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun taikka kouluttautumiseen terrorismirikoksen tekemistä varten, terroristiryhmän rahoittamiseen tai matkustamiseen terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; 
5) törkeään tulliselvitysrikokseen; taikka 
6) suunnitelmalliseen, järjestäytyneeseen, ammattimaiseen, jatkuvaan tai toistuvaan rikolliseen toimintaan liittyvään varkauteen tai kätkemisrikokseen.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
17 §  
Tekninen kuuntelu ja sen edellytykset  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Teknisen kuuntelun edellytyksenä on lisäksi, että henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella taikka muutoin voidaan perustellusti olettaa hänen syyllistyvän: 
1) rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta; 
2) huumausainerikokseen; 
3) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun taikka kouluttautumiseen terrorismirikoksen tekemistä varten, terroristiryhmän rahoittamiseen tai matkustamiseen terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; taikka 
4) törkeään tulliselvitysrikokseen.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.10.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri