Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.22

Eduskunnan vastaus EV 125/2016 vp HE 171/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 171/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 171/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 21/2016 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 5 §:n 2 momentti, 15 luvun 9 §:n 2 momentti ja 19 luvun 10 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä on 15 luvun 9 §:n 2 momentti laissa 890/2006, sekä  
lisätään 13 luvun 10 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 15 luvun 9 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 890/2006, uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti: 
13 luku 
Työterveyshuoltoa koskevat korvaukset 
10 § 
Korvauksen suorittaminen muulle kuin työnantajalle 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos 2 §:ssä tarkoitetut yrittäjän tai muun omaa työtään tekevän työterveyshuoltopalvelut on järjestetty työterveyshuoltolain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, Kansaneläkelaitos voi työnantajan suostumuksella sopia korvauksen suorittamisesta palvelujen tuottajalle 15 luvun 9 §:n 2 momentin mukaista suorakorvausmenettelyä käyttäen. Jos palvelut on järjestetty työterveyshuoltolain 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, edellytyksenä on lisäksi, että kyseessä on terveyskeskusta ylläpitävän kunnan ostopalvelu. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
15 luku 
Toimeenpanoa koskevat säännökset 
5 § 
Työterveyshuoltokorvauksen hakeminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kunnan tai palvelujen tuottajan on annettava Kansaneläkelaitokselle tilitys 13 luvun 8 §:ssä ja 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuista työterveyshuollon kustannuksista kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun työterveyshuoltopalvelut on annettu.  
9 § 
Suorakorvausmenettely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos yrittäjä tai muu omaa työtään tekevä on ostanut 13 luvun  mukaisesti  korvattavia työterveyshuoltopalveluita työterveyshuoltolain 7 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdan mukaisesti yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai ammatinharjoittajalta taikka työterveyshuoltolain 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti sellaiselta terveyskeskukselta, joka on hankkinut palvelut ostopalveluna, korvaus voidaan maksaa yrittäjän tai muun omaa työtään tekevän suostumuksella palvelujen tuottajalle sen tekemän tilityksen perusteella erikseen sovitulla tavalla. Korvausta suoritetaan enintään se määrä, jonka Kansaneläkelaitos olisi velvollinen suorittamaan vastaavana korvauksena 13 luvun 2 §:ssä tarkoitetulle yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle.  
Jos tämän lain mukainen korvaus maksetaan apteekille tai palvelujen tuottajalle 1 tai 2 momentin mukaisesti, korvauksen maksamisesta ei anneta vakuutetulle kirjallista päätöstä. Päätös on kuitenkin annettava, jos vakuutettu sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa lääkkeen ostamisesta tai palvelun saamisesta. 
19 luku 
Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset 
10 § 
Tekninen käyttöyhteys 
Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oikeus mainitussa momentissa säädetyin edellytyksin avata tekninen käyttöyhteys henkilörekisteriensä sellaisiin tietoihin, jotka sillä on oikeus antaa tämän luvun 5 §:n 1 momentin 2—5 kohdan, 2 momentin tai 6 §:n perusteella mainituissa pykälissä tarkoitetuille tiedon saajille. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sen 19 luvun 10 § tulee kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2017. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) 1 §:n 2 momentti ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 817/2008, seuraavasti: 
1 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valtion varoista korvataan enintään Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuslain 13 luvun 6 §:n nojalla vuosittain vahvistaman vuosittaisen yrittäjäkohtaisen enimmäismäärän perusteena oleva kustannus, josta vähennetään sairausvakuutuslain mukainen korvaus. Valtion varoista korvataan kuitenkin enintään 40 prosenttia yrittäjäkohtaisesta enimmäismäärästä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2 § 
Tässä laissa tarkoitetut korvaukset myöntää ja maksaa Kansaneläkelaitos. Korvaus maksetaan joko palvelujen tuottajalle tai maatalousyrittäjälle itselleen noudattaen, mitä sairausvakuutuslain 15 luvun 5 §:ssä säädetään työterveyshuoltokorvauksen hakemisesta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.10.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri