Viimeksi julkaistu 12.10.2021 12.42

Eduskunnan vastaus EV 129/2021 vp HE 45/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta

HE 45/2021 vp
HaVM 12/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta (HE 45/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 12/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on 

hyväksynyt hallituksen esityksessä HE 45/2021 vp tarkoitetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan sekä  hyväksynyt hallituksen esityksessä HE 45/2021 vp tarkoitetun eurooppalaisen yleissopimuksen irtisanomisen. 

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki turvallisuutta,  turvatoimia  ja  palveluja  koskevasta  yhdennetystä  lähestymistavasta  jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Turvallisuutta,  turvatoimia  ja  palveluja  koskevasta  yhdennetystä  lähestymistavasta  jalka-pallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa Saint-Denisissä 3 päivänä heinäkuuta 2016 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään kokoontumislain (530/1999) 12 §:ään siitä lailla 824/2002 kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti sekä 20 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
12 §  
Yleisötilaisuuden järjestäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa (CETS No. 218) tarkoitettujen yleisötilaisuuksien järjestämiseen osallistuvien tahojen on laadittava monitoimijaisia turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia, joita tulee testata ja parannella säännöllisissä yhteisissä harjoituksissa. 
20 § 
Poliisin antamat ohjeet ja määräykset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poliisi voi lisäksi antaa ohjeita ja määräyksiä 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen harjoitusten käynnistämisestä, valvonnasta ja hyväksymisestä.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 8.10.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri