Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 13/2019 vp

Viimeksi julkaistu 24.10.2019 11.03

Eduskunnan vastaus EV 13/2019 vp HE 6/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Eduskunta
HE 6/2019 vp
LiVM 4/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta (HE 6/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 4/2019 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki postilain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan postilain (415/2011) 1, 67 ja 75 §, sellaisina kuin niistä ovat 67 ja 75 § laissa 997/2018, seuraavasti: 
  1 § 
  Lain tarkoitus ja soveltamisala 
  Tämän lain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa. 
  Tätä lakia sovelletaan postin yleispalvelun ja muiden postipalveluiden tarjoamiseen. 
  Tätä lakia ei sovelleta sellaisen palvelun tarjoamiseen, joka koskee: 
  1) sanoma- ja aikakauslehtiä; 
  2) osoitteettomia lähetyksiä; 
  3) kirjelähetyksiä, jos toiminta on pienimuotoista, taloudelliselta merkitykseltään vähäistä sekä laajuudeltaan sellaista, että sillä ei ole yleispalvelun saatavuuden kannalta olennaista merkitystä; 
  4) kirjelähetysten kuriiripalvelua; 
  5) postipaketteja, jotka eivät kuulu yleispalveluun; tai 
  6) elinkeinonharjoittajan omaan toimintaan tarvittavaa tai liittyvää postitoimintaa. 
  Tämän lain säännöksiä ei sovelleta kansainväliseen postiliikenteeseen siltä osin kuin Suomea velvoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta johtuu muuta. 
  Sen estämättä, mitä 3 momentin 5 kohdassa säädetään, 75 §:ää sovelletaan myös rajatylittävistä pakettipalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/644 säännösten rikkomiseen. 
  67 § 
  Yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta 
  Postitoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriölle.  
  Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Liikenne ja viestintäviraston on vuosittain julkaistava kertomus 19 §:ssä säädettyjen laatustandardien noudattamisesta. 
  Liikenne- ja viestintävirasto toimii yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/67/EY ja rajatylittävistä pakettipalveluista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/644 tarkoitettuna kansallisena viranomaisena. 
  Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintäviraston on tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan toimittava tarvittaessa yhteistyössä kilpailuviranomaisten ja kuluttajaviranomaisten kanssa. 
  75 § 
  Pakkokeinot 
  Jos postiyritys tai muu sellainen yhteisö, jota koskevaa sääntelyä tämä laki sisältää, rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka rajatylittävistä pakettipalveluista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/644, Liikenne- ja viestintävirasto voi velvoittaa yrityksen korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. 
  Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 1 momentissa tarkoitetun päätöksensä tehosteeksi uhkasakon taikka uhan, että toiminta keskeytetään joko osaksi tai kokonaan tai että tekemättä jätetty toimenpide teetetään asianomaisen kustannuksella. Uhkasakosta, keskeyttämisuhasta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). 
  Teettämällä suoritetun työn kustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista. Kustannukset ovat suoraan ulosottokelpoiset. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 18.10.2019 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri