Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 131/2018 vp

Viimeksi julkaistu 30.11.2018 15.36

Eduskunnan vastaus EV 131/2018 vp HE 135/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 135/2018 vp
PeVM 6/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 6/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt seuraavan lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin: 

  Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien päätöksen mukaisesti, joka on tehty Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 69 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
  muutetaan Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n 11 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1176/2009, seuraavasti: 
  30 § 
  Toimivalta ja menettely hallintoasioissa 
  Hallinnosta valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa asioissa huolehtivat valtakunnan viranomaiset noudattaen seuraavaa: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  11) kuluttajaneuvontaa koskevan lainsäädännön mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kuuluvista tehtävistä maakunnassa huolehtivat maakunnan viranomaiset maakunnan ja valtion välisen sopimuksen mukaisesti; 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 23.11.2018 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri