Viimeksi julkaistu 17.11.2022 11.21

Eduskunnan vastaus EV 135/2022 vp HE 185/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta (HE 185/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 25/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki jäteverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan jäteverolain (1126/2010) 3 §:n 2 momentti, 5 §, 7 §:n 2 momentti, 10 § ja liite, 
sellaisina kuin niistä ovat 5 § laissa 1401/2015, 7 §:n 2 momentti ja 10 § laissa 773/2020 sekä liite laissa 1072/2014, ja 
lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
3 § 
Määritelmät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kaatopaikkana ei pidetä aluetta: 
1) jossa säilytetään muista jätteistä erotettuna jätettä väliaikaisesti kolmea vuotta lyhyemmän ajan ennen sen loppukäsittelyä tai hyödyntämistä; 
2) jonne sijoitetaan yksinomaan maan ja kallioperän aineksia; 
3) jossa kompostoidaan tai muuten biologisesti käsitellään erikseen kerättyä biojätettä tai jäteveden puhdistamon lietettä; tai 
4) jossa jäte hyödynnetään. 
4 § 
Verovelvollisuus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Velvollinen suorittamaan veroa on myös se, joka pitää yllä 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua aluetta mainitussa lainkohdassa tarkoitetun määräajan ylittyessä. 
5 § 
Veronalainen jäte ja veron määrä 
Veroa suoritetaan liitteen verotaulukossa mainitusta jätteestä. 
Vero on 80 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. 
7 § 
Verotettavat määrät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos jätettä säilytetään 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella kolme vuotta tai sitä pidempään, vero suoritetaan kaikista alueella olevista jätteistä sen ajankohdan mukaan, jona kolmen vuoden määräaika täyttyy. Jätteisiin sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään kaatopaikalle toimitetusta jätteestä. 
10 § 
Tiedonantovelvollisuus 
Kaatopaikan pitäjän on annettava Verohallinnolle kultakin verokaudelta ilmoitus kaatopaikalle toimitetuista sellaisista jätteistä, joita ei ole mainittu liitteen verotaulukossa, jäteluettelon mukaisesti jaoteltuina. Tietojen antamisen määräpäivään ja antamismenettelyyn sovelletaan, mitä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 17 §:n 2 momentissa ja 18 §:ssä säädetään veroilmoituksen antamisesta. 
Verohallinnon on annettava kaatopaikan pitäjälle päätös, jos tämä kieltäytyy antamasta 1 momentissa tarkoitettuja tietoja, jotka Verohallinto on kehottanut antamaan. Päätöksen tiedoksiannosta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 56 §:ssä ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntimaksusta mainitun lain 39 §:ssä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  .  
 Lakiehdotus päättyy 

Liite 

VEROTAULUKKO 

 

Jäteryhmät, joita sovelletaan ajalla 1.1.2023–31.12.2026 
2 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvistä jätteistä: 
02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet 
02 02 lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet, ei kuitenkaan – nimikkeen 02 02 01 pesu- ja puhdistuslietteet 
02 03 hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet 
02 04 sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet 
02 05 maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet 
02 06 leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet 
02 07 jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta) 
3 Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja kartongin valmistuksessa syntyvistä jätteistä: 
03 01 puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet 
03 03 massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet, ei kuitenkaan – nimikkeen 03 03 02 soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä) 
4 Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätteet 
04 01 nahka- ja turkisteollisuuden jätteet 
04 02 tekstiiliteollisuuden jätteet 
5 Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet 
05 01 öljynjalostuksen jätteet 
05 06 hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet 
05 07 maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät jätteet 
7 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet 
07 01 orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
07 02 muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
07 03 orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11) 
07 04 orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä 02 01 08 ja 02 01 09), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02) ja muiden biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
07 05 lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
07 06 rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
07 07 hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
8 Pinnoitteiden (maalien, lakkojen ja lasimaisten emalien), liimojen, tiivistysmassojen sekä painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
08 01 maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät jätteet 
08 02 muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
08 03 painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
08 04 liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
08 05 jätteet, joita ei ole mainittu muualla nimikeryhmässä 08 
9 Valokuvateollisuuden jätteet 
09 01 valokuvateollisuuden jätteet 
10 Termisissä prosesseissa syntyvistä jätteistä: 
10 01 Voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19), ei kuitenkaan – nimikkeen 10 01 07 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet – nimikkeen 10 01 21 muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 
10 02 Rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet, ei kuitenkaan – nimikkeen 10 02 01 kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet – nimikkeen 10 02 14 muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 
11 Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa sekä ei-rautametallien hydrometallurgiassa syntyvistä jätteistä: 
11 05 kuumaupotuksessa syntyvät jätteet 
12 Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet 
12 01 metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet 
12 03 jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun ottamatta nimikeryhmää 11) 
15 Pakkausjätteet, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla 
15 01 pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskuntien erilliskerätty pakkausjäte) 
15 02 absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet 
16 Jätteistä, joita ei ole mainittu muualla luettelossa: 
16 01 romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06 ja 16 08) 
16 02 sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden laitteiden jätteet 
16 03 epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet 
16 05 painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit 
16 06 paristot ja akut 
16 07 kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13) 
16 08 käytetyt katalyytit (katalysaattorit mukaan luettuina) 
16 10 vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on tarkoitus käsitellä muualla kuin toimipaikassa 
17 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvistä jätteistä (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina): 
17 01 betoni, tiilet, laatat ja keramiikka 
17 02 puu, lasi ja muovit 
17 03 bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet 
17 04 metallit, niiden seokset (lejeeringit) mukaan luettuina 
17 08 kipsipohjaiset rakennusaineet 
17 09 muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet 
18 Ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa) 
18 01 synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet 
18 02 eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet 
19 Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa sekä ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet 
19 01 jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet 
19 02 jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (mukaan luettuina krominpoisto, syanidinpoisto ja neutralointi) syntyvät jätteet 
19 03 stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet 
19 04 lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet 
19 05 kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 
19 06 jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 
19 07 kaatopaikan suotovedet 
19 08 jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
19 09 ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet 
19 10 metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet 
19 11 öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet 
19 12 jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
19 13 maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa syntyvät jätteet 
20 Yhdyskuntajätteet (asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet), erilliskerätyt jakeet mukaan luettuina 
20 01 yksilöidyt jätelajit (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01) 
20 02 puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan luettuina 
20 03 muut yhdyskuntajätteet 

 

Jäteryhmät, joita sovelletaan 1.1.2027 lukien 
2 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvistä jätteistä: 
02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet 
02 02 lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet, ei kuitenkaan – nimikkeen 02 02 01 pesu- ja puhdistuslietteet 
02 03 hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet 
02 04 sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet 
02 05 maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet 
02 06 leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet 
02 07 jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta) 
3 Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja kartongin valmistuksessa syntyvistä jätteistä: 
03 01 puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet 
03 03 massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet 
4 Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätteet 
04 01 nahka- ja turkisteollisuuden jätteet 
04 02 tekstiiliteollisuuden jätteet 
5 Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet 
05 01 öljynjalostuksen jätteet 
05 06 hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet 
05 07 maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät jätteet 
7 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet 
07 01 orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
07 02 muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
07 03 orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11) 
07 04 orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä 02 01 08 ja 02 01 09), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02) ja muiden biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
07 05 lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
07 06 rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
07 07 hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
8 Pinnoitteiden (maalien, lakkojen ja lasimaisten emalien), liimojen, tiivistysmassojen sekä painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
08 01 maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät jätteet 
08 02 muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
08 03 painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
08 04 liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
08 05 jätteet, joita ei ole mainittu muualla nimikeryhmässä 08 
9 Valokuvateollisuuden jätteet 
09 01 valokuvateollisuuden jätteet 
10 Termisissä prosesseissa syntyvistä jätteistä: 
10 01 Voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19), ei kuitenkaan – nimikkeen 10 01 07 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet – nimikkeen 10 01 21 muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 
10 02 Rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet, ei kuitenkaan – nimikkeen 10 02 01 kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet – nimikkeen 10 02 14 muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 
11 Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa sekä ei-rautametallien hydrometallurgiassa syntyvistä jätteistä: 
11 05 kuumaupotuksessa syntyvät jätteet 
12 Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet 
12 01 metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet 
12 03 jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun ottamatta nimikeryhmää 11) 
15 Pakkausjätteet, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla 
15 01 pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskuntien erilliskerätty pakkausjäte) 
15 02 absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet 
16 Jätteistä, joita ei ole mainittu muualla luettelossa: 
16 01 romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06 ja 16 08) 
16 02 sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden laitteiden jätteet 
16 03 epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet 
16 05 painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit 
16 06 paristot ja akut 
16 07 kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13) 
16 08 käytetyt katalyytit (katalysaattorit mukaan luettuina) 
16 10 vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on tarkoitus käsitellä muualla kuin toimipaikassa 
17 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvistä jätteistä (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina): 
17 01 betoni, tiilet, laatat ja keramiikka 
17 02 puu, lasi ja muovit 
17 03 bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet 
17 04 metallit, niiden seokset (lejeeringit) mukaan luettuina 
17 08 kipsipohjaiset rakennusaineet 
17 09 muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet 
18 Ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa) 
18 01 synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet 
18 02 eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet 
19 Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa sekä ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet 
19 01 jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet 
19 02 jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (mukaan luettuina krominpoisto, syanidinpoisto ja neutralointi) syntyvät jätteet 
19 03 stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet 
19 04 lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet 
19 05 kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 
19 06 jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 
19 07 kaatopaikan suotovedet 
19 08 jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
19 09 ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet 
19 10 metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet 
19 11 öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet 
19 12 jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
19 13 maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa syntyvät jätteet 
20 Yhdyskuntajätteet (asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet), erilliskerätyt jakeet mukaan luettuina 
20 01 yksilöidyt jätelajit (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01) 
20 02 puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan luettuina 
20 03 muut yhdyskuntajätteet 
Helsingissä 8.11.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri