Eduskunnan vastaus
EV
137
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta ja evankelisluterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta
HE 160/2016 vp
HaVM 16/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta ja evankelisluterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta (HE 160/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 16/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
kirkkolain 6 luvun muuttamisesta 
Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 48 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1008/2012, sekä 
lisätään lukuun uusi 71 a § ja 72 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1008/2012, uusi 3 momentti seuraavasti: 
6 luku 
Henkilöstö 
48 § 
Virkasuhteen päättyminen ilman irtisanomista 
Virkasuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa: 
6) sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana viranhaltija täyttää eroamisiän, jollei viranhaltijan kanssa sovita virkasuhteen määräaikaisesta jatkamisesta; eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958—1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta. 
71 a § 
Viivästyskorko 
Virkasuhteeseen perustuvan saatavan suorituksen viivästyessä sovelletaan, mitä korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. 
Hallintolainkäyttöasiassa on korkolain 6 ja 7 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa maksettava viivästyskorkoa viimeistään siitä päivästä, jona velallisen katsotaan saaneen tiedon velan maksua koskevan valituksen tai hakemuksen vireilletulosta, tai jos vaatimus esitetään oikeudenkäynnin aikana, sen esittämisestä lukien. 
Edellä 61 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona viranhaltija esitti työnantajalle mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun selvityksen. 
72 § 
Eräiden vaatimusten käsittelyjärjestys 
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Ennen tämän lain voimaantuloa erääntyneeseen saatavaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Laki 
evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 19 §. 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 11.11.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 30.11.2016 14.04