Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.20

Eduskunnan vastaus EV 137/2017 vp HE 144/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 144/2017 vp
LiVM 20/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 144/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 20/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan joukkoliikennelain (869/2009) 12 §:n 3 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1503/2015, seuraavasti: 
12 § 
Reittiliikenneluvan myöntävät viranomaiset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Seudullinen kunnallinen viranomainen myöntää luvan yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan reittiliikenteeseen. Seudullisia kunnallisia viranomaisia ovat:  
1) Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Siuntion, Tuusulan ja Vantaan kuntien muodostamalla alueella; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä        kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 59 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) 59 §:n 4 momentti seuraavasti: 
59 §  
Siirtymäsäännökset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenneturvallisuustehtävässä toimivalla on oltava kelpoisuuskirja viimeistään 29 päivänä lokakuuta 2018. Ennen 1 päivää tammikuuta 2013 koulutuksensa aloittaneella kuljettajalla on oltava lupakirja ja lisätodistus viimeistään 29 päivänä lokakuuta 2018. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä         kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki liikenteen palveluista annetun lain III osan 2 luvun 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) III osan 2 luvun 2 §:n 1 momentin johdantokappale seuraavasti: 
III OSA 
PALVELUT 
2 luku 
Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus 
2 §  
Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus 
Tie- ja raideliikenteen henkilökuljetuspalvelun tarjoajan, välityspalvelun tarjoajan tai näiden puolesta lippu- ja maksujärjestelmästä vastaavan toimijan on avattava liikkumispalvelun tarjoajille ja yhdistämispalvelun tarjoajille pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan, jonka kautta voi ilman käyttöä rajoittavia ehtoja: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä         kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.11.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri