Eduskunnan vastaus
EV
14
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
HE 30/2019 vp
HaVM 2/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta (HE 30/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 2/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 8 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1236/2018, seuraavasti: 
36 §  
Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset 
Vuonna 2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 43,22 euroa asukasta kohden liittyen kilpailukykysopimuksen toteuttamisesta aiheutuvan kaksinkertaisen vähennyksen huomioon ottamiseen. 
Tämä laki tulee voimaan        päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 22.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 24.10.2019 14:18