Eduskunnan vastaus
EV
140
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta
HE 135/2017 vp
StVM 12/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta (HE 135/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 12/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n otsikko sekä 32 §:n 2 ja 3 momentti sekä  
lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:  
8 § 
Oikeus harjoittaa sosionomin, geronomin ja kuntoutuksen ohjaajan ammattia Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa kuntoutuksen ohjaajan ammattia henkilölle, joka on suorittanut sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa. 
32 § 
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
Henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (272/2005) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetty kelpoisuus, on oikeutettu toimimaan mainitussa laissa säädetyn mukaisesti sellaisessa sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävässä, joka edellyttää tämän lain mukaista laillistamista. Henkilön oikeus toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2018 tai kunnes Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on ratkaissut hänen viimeistään mainittuna päivänä jättämänsä hakemuksen oikeudesta toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on ratkaistava hakemus kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. 
Henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa säädetty kelpoisuus, voi toimia suorittamansa koulutuksen ja tämän lain 3 §:n 2 momentin nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisena nimikesuojattuna ammattihenkilönä 30 päivään kesäkuuta 2018 tai kunnes Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on merkinnyt hänet sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin nimikesuojattuna ammattihenkilönä hänen viimeistään mainittuna päivänä jättämänsä hakemuksen perusteella. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on merkittävä henkilö keskusrekisteriin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 16 §:n mukaiset tiedot ammattihenkilöstä on ilmoitettu sille ja se on todennut henkilön koulutuksen täyttävän 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa valtioneuvoston asetuksessa edellytetyt vaatimukset. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto merkitsee omasta aloitteestaan ja maksutta terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin 1 päivänä maaliskuuta 2016 merkityn lähihoitajan myös sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 1.12.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 4.12.2017 15:04