Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 142/2018 vp

Viimeksi julkaistu 30.11.2018 10.51

Eduskunnan vastaus EV 142/2018 vp HE 126/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 126/2018 vp
SiVM 9/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta (HE 126/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 9/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 b §, 29 §:n 1 momentti, 35 a § ja 60 §:n 3 momentti, 
  sellaisina kuin niistä ovat 23 b § laeissa 532/2017 ja 957/2017 sekä 29 §:n 1 momentti ja 35 a § laissa 957/2017, sekä 
  lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 24 b § seuraavasti: 
  23 b § 
  Keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävät vähennykset 
  Laskettaessa edellä 23 §:n 1 momentin mukaisesti keskimääräisiä yksikköhintoja vähennetään vuosittain seuraavat euromäärät: 
  1) lukiokoulutuksen osalta 1 182,19 euroa; 
  2) taiteen perusopetuksen osalta 3,92 euroa. 
  Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta on kuitenkin vähintään 5 860,80 euroa ja taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta vähintään 74,92 euroa. 
  24 b § 
  Lukion erityisen koulutustehtävän lisärahoituksesta tehtävä vähennys 
  Lukion erityisen koulutustehtävän 24 a §:ssä säädetyn mukaisesti lasketusta lisärahoituksesta vähennetään 145 000 euroa vuonna 2019. 
  29 § 
  Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat 
  Edellä 2 §:n 2 momentin 1—5 ja 9 kohdassa tarkoitettujen toimintojen yksikköhinnat saadaan, kun valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaisesti päättämän kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 320,77 euroa, ja saatu erotus kerrotaan seuraavilla kertoimilla: 
   
  oppilasta kohden 
  läsnäolokuukautta kohden 
  kurssia kohden 
  Lisäopetus 
  1,26 
   
   
  Pidennetty oppivelvollisuus, viisivuotiaille järjestettävä esiopetus 
  1,41 
   
   
  Pidennetyn oppivelvollisuuden lisärahoitus, vaikeimmin kehitysvammaiset 
  4,76 
   
   
  Pidennetyn oppivelvollisuuden lisärahoitus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 
  2,97 
   
   
  Sisäoppilaitoslisä 
  0,46 
   
   
  Koulukotikorotus 
  1,86 
   
   
  Ulkomailla järjestettävä perusopetuslain mukainen opetus 
  1,23 
   
   
  Perusopetukseen valmistava opetus 
   
  0,186 
   
  Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitettu muu kuin pykälän 2 momentissa säädetty perusopetus 
   
   
  0,046 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  35 a § 
  Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnoista tehtävät vähennykset 
  Laskettaessa museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintoja 35 §:n 1—3 momentissa säädetyn mukaisesti niitä alennetaan vuosittain seuraavasti: 
  1) museoiden osalta 17 571 euroa; 
  2) teattereiden osalta 11 525 euroa; 
  3) orkestereiden osalta 11 389 euroa. 
  60 § 
  Oikaisumenettely ja muutoksenhaku 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Päätökseen ei kuitenkaan saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta siltä osin kuin se koskee 48 §:n 1 momentissa tarkoitettuja oppilas- ja opiskelijamääriä. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . Lain 24 b § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019. 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 b §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 958/2017, seuraavasti: 
  11 b § 
  Oppilaitosten yksikköhinnasta tehtävät vähennykset 
  Edellä 11 §:n mukaisesti määrättävästä yksikköhinnasta, jossa on huomioitu 12 §:ssä tarkoitettu kustannustason sekä toiminnan laajuuden ja laadun muutos, vähennetään: 
  1) kansanopiston opiskelijaviikon osalta 14,78 euroa; 
  2) valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen opiskelijavuorokauden osalta 4,43 euroa; 
  3) kansalaisopiston opetustunnin osalta 4,32 euroa; 
  4) kesäyliopiston opetustunnin osalta 7,62 euroa; 
  5) opintokeskuksen opetustunnin osalta 5,76 euroa. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 28.11.2018 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri