Viimeksi julkaistu 30.11.2018 11.42

Eduskunnan vastaus EV 145/2018 vp HE 124/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 124/2018 vp
VaVM 19/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta (HE 124/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 19/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki vuoden 2019 tuloveroasteikosta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
  1 § 
  Vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti: 
  Verotettava 
  ansiotulo, 
  euroa 
  Vero alarajan 
  kohdalla, 
  euroa 
  Vero alarajan ylittävästä 
  tulon osasta, 
  17 600 
  8,00 
  6,00 
  26 400 
  536,00 
  17,25 
  43 500 
  3 485,75 
  21,25 
  76 100 
  10 413,25 
  31,25 
  2 § 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki tuloverolain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  kumotaan tuloverolain (1535/1992) 58 §:n 8 momentti, sellaisena kuin se on laissa 475/1998, ja 
  muutetaan 58 §:n 1 momentti, 69 §:n 2 momentti, 71 §:n 3 momentti, 95 a §:n 1 momentti, 100 §:n 2 momentti, 101 §:n 2 momentti, 106 § ja 125 §:n 2 momentti, 
  sellaisina kuin niistä ovat 58 §:n 1 momentti ja 71 §:n 3 momentti laissa 1246/2013, 95 a §:n 1 momentti laissa 1141/2007, 100 §:n 2 momentti sekä 101 §:n 2 momentti laissa 1510/2016 sekä 106 § ja 125 §:n 2 momentti laissa 876/2017, seuraavasti:  
  58 § 
  Korkomenot 
  Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan velkojensa korot, jos velka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen, jollaisena pidetään myös osinkotuloa sen estämättä, että osinkotulo on 33 a—33 d §:n nojalla verovapaata tuloa (tulonhankkimisvelka). Veronalaisena tulona ei kuitenkaan pidetä verovelvollisen tuloksi 53 a §:n nojalla luettua osakaslainaa. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  69 § 
  Tavanomainen henkilökuntaetu 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Veronalaiseksi tuloksi ei katsota myöskään sitä toimialalla tavanomaista ja kohtuullista etua, jonka liikenteenharjoittajan tai liikenteenharjoittajan toimintaa välittömästi palvelevan samaan konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa tai edellä mainittujen palveluksesta eläkkeellä oleva verovelvollinen saa työnantajalta matkaan oikeuttavana vapaa- tai alennuslippuna. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  71 § 
  Verovapaat matkakustannusten korvaukset 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Työnantajalta työmatkasta saatuun matkakustannusten korvaukseen rinnastetaan 21 §:ssä tarkoitetulta osittain verovapaalta yhteisöltä tai 22 §:ssä tarkoitetulta yleishyödylliseltä yhteisöltä saatu matkakustannusten korvaus kyseisen yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta tehdystä matkasta silloinkin, kun verovelvollinen ei ole työsuhteessa yhteisöön tai ei muuten saa palkkaa työstä, johon matka liittyy. Tällaisesta matkakustannusten korvauksesta on kuitenkin verovapaata tuloa vain: 
  1) päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä päivältä kalenterivuodessa; 
  2) majoittumiskorvaus; 
  3) matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta 72 §:n 4 momentin estämättä; matkakustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta on verovapaata enintään 3 000 euroa kalenterivuodelta. 
  95 a § 
  Työasuntovähennys 
  Jos verovelvollinen on varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöönsä asunnon (työasunto) ja verovelvollisella on myös toinen asunto, jossa hän puolisonsa tai alaikäisen lapsensa kanssa asuu (vakituinen asunto), vähennetään verovelvollisen tulonhankkimiskuluina 450 euroa jokaista sellaista täyttä kalenterikuukautta kohti, jona hänellä on ollut kaksi asuntoa (työasuntovähennys). Vähennyksenä myönnetään kuitenkin enintään verovelvollisen työasunnosta maksamaa vuokraa vastaava määrä. Vähennyksen myöntäminen edellyttää, että vakituinen asunto sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä työasunnosta ja siitä varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu.  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  100 § 
  Valtionverotuksen eläketulovähennys 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Täyden eläketulovähennyksen määrä lasketaan siten, että luvulla 3,867 kerrotun täyden kansaneläkkeen määrästä vähennetään progressiivisen tuloveroasteikon alimman verotettavan tulon määrä ja jäännös pyöristetään seuraavaan täyteen kymmenen euron määrään. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  101 § 
  Kunnallisverotuksen eläketulovähennys 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Täyden eläketulovähennyksen määrä lasketaan siten, että luvulla 1,395 kerrotun täyden kansaneläkkeen määrästä vähennetään 1 480 euroa ja jäännös pyöristetään seuraavaan täyteen kymmenen euron määrään. Eläketulovähennys ei kuitenkaan voi olla eläketulon määrää suurempi. Jos verovelvollisen puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän, eläketulovähennystä pienennetään 51 prosentilla ylimenevän osan määrästä. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  106 § 
  Kunnallisverotuksen perusvähennys 
  Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole 3 305 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 18 prosentilla yli menevän tulon määrästä. 
  125 § 
  Työtulovähennys 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Vähennys on 12,2 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 1 630 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 33 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 1,72 prosentilla puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennys tehdään ennen muita tuloverosta tehtäviä vähennyksiä. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 .  
  Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.  
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  lisätään perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 7 a §:ään siitä lailla 1320/2016 kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti seuraavasti: 
  7 a § 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Perintöveroa on 1 momentin estämättä suoritettava vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen perusteella saadusta vakuutuskorvauksesta eläkevakuutuksen säästösummaan saakka. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
  Lakia sovelletaan vakuutuskorvaukseen, joka on saatu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen tapahtuneen kuolemantapauksen johdosta. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 28.11.2018 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri