Eduskunnan vastaus
EV
147
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 115/2017 vp
SiVM 14/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 115/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 14/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 5 §:n 2 momentti ja 8 § seuraavasti: 
5 § 
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu 
Maksuprosentit ja tulorajat ovat: 
Perheen koko, henkilöä 
Tuloraja, euroa/kuukausi 
Korkein maksuprosentti 
2 050 
10,70 
2 646 
10,70 
3 003 
10,70 
3 361 
10,70 
3 718 
10,70 
8 § 
Sisarusten maksujen määräytyminen 
Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä      kuuta 20 . 
Helsingissä 8.12.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 8.12.2017 16:40