Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.25

Eduskunnan vastaus EV 149/2020 vp HE 151/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

HE 151/2020 vp
MmVM 9/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 151/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 9/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 7 § ja 48 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti: 
7 § 
Muu julkinen tuki 
Tämän lain nojalla myönnettävän tuen edellytyksenä on, ettei rahoitettavaan työhön tai toimenpiteeseen ole myönnetty muuta etuutta julkisista varoista. 
Tämän lain nojalla myönnetty tuki peritään takaisin, jos tuen maksamisen jälkeen käy ilmi, että työhön tai toimenpiteeseen on myönnetty muu etuus julkisista varoista. 
48 § 
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tämä laki on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023. 
Tämän lain muita kuin tuen myöntämistä koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin tämän lain nojalla myönnettyyn tukeen lain voimassaoloajan päätyttyä. Tämän lain nojalla myönnetty tuki tulee maksaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2026. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2020. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.11.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri