Viimeksi julkaistu 1.11.2021 11.03

Eduskunnan vastaus EV 149/2021 vp HE 124/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

HE 124/2021 vp
HaVM 13/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta (HE 124/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 13/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahankeräyslain (863/2019) 1 §:n 3 momentin 7 kohta ja  
lisätään 1 §:n 3 momenttiin uusi 8 kohta seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän lain soveltamisalaan eivät kuulu: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7) joukkorahoituslain (734/2016) mukainen laina- tai sijoitusmuotoinen joukkorahoitus ja joukkorahoituksen välittäjän toiminta; 
8) palvelu, jolla kasvihuonekaasupäästöjä kompensoidaan siten, että todennetulla ja lasketulla tavalla vähennetään tai poistetaan kasvihuonekaasuja ilmakehästä tai vältetään niiden pääsemistä ilmakehään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 29.10.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri