Viimeksi julkaistu 21.10.2015 14.24

Eduskunnan vastaus EV 15/2015 vp HE 52/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 52/2015 vp
StVM 2/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta (HE 52/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 2/2015 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 e §:n 1 momentti, sellaisena  kuin  se  on  laissa  992/2010, seuraavasti: 
  6 e § 
  Ruotsissa vakituisesti asuvalle vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, ja vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 15 prosenttia, voidaan korvata kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin korvauksen määrästä ja maksamisesta. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 20.10.2015 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri