Eduskunnan vastaus
EV
15
2015 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta
HE 52/2015 vp
StVM 2/2015 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta (HE 52/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 2/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 e §:n 1 momentti, sellaisena  kuin  se  on  laissa  992/2010, seuraavasti: 
6 e § 
Ruotsissa vakituisesti asuvalle vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, ja vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 15 prosenttia, voidaan korvata kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin korvauksen määrästä ja maksamisesta. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Helsingissä 20.10.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 21.10.2015 14:24