Eduskunnan vastaus
EV
15
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
HE 2/2018 vp
SiVM 1/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta (HE 2/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 1/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) 1, 2, 5, 8 ja 12 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 1, 2, 8 ja 12 § laissa 482/2014, seuraavasti: 
1 § 
Hallinnollinen asema 
Suomen Akatemia on tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan. 
2 § 
Tehtävät 
Akatemian tehtävänä on: 
1) edistää tieteellistä tutkimusta ja tutkimusedellytyksiä sekä niiden hyödyntämistä rahoittamalla niitä ja osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön; 
2) toimia asiantuntijana tiedepolitiikan kehittämisessä ja toimeenpanossa; 
3) suorittaa muut asiantuntijatehtävät, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella tai jotka opetus- ja kulttuuriministeriö sille antaa. 
5 § 
Tieteelliset toimikunnat 
Akatemiassa on valtioneuvoston asetuksella säädettävät tieteelliset toimikunnat, joiden tehtävänä on myöntää rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen sekä niiden hyödyntämiseen, seurata rahoituksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta, suunnitella tutkimuksen edistämistoimintaa yhdessä Akatemian muiden toimielinten kanssa sekä muulla tavoin toimia siten kuin johtosäännössä tarkemmin määrätään. 
Valtioneuvosto nimittää tieteellisiin toimikuntiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja enintään 10 muuta jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Toimikunnissa tulee olla monipuolinen ja korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus. Samaa henkilöä ei voida määrätä toimikunnan jäseneksi kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Sama henkilö voidaan määrätä puheenjohtajaksi ja jäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin, jos hän toimii puheenjohtajana toisen näistä kausista. 
Ennen toimikuntien asettamista on kuultava korkeakouluja, keskeisiä valtion tutkimuslaitoksia, tutkimus- ja kehittämistyötä edustavia viranomaisia ja yhteisöjä, keskeisiä tieteellisiä seuroja ja tiedeakatemioita. 
8 § 
Hallintovirasto 
Akatemiassa  on hallintovirasto, joka hoitaa Akatemian, sen tieteellisten toimikuntien, tutkimusinfrastruktuurikomitean ja strategisen tutkimuksen neuvoston hallintoa sekä vastaa asioiden valmistelusta, päätösten esittelystä ja toimeenpanosta. Hallintovirasto ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat hallintovirastoa tai toimielinten päätöksiin liittyviä vähäisiä muutoksia. 
12 § 
Tarkemmat säännökset ja määräykset 
Tarkempia säännöksiä Akatemian tehtävistä, hallituksesta, tieteellisistä toimikunnista, jaostoista, infrastruktuurikomiteasta, strategisen tutkimuksen neuvostosta ja niiden toiminnasta, asioiden ratkaisemisesta ja henkilöstöstä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
Siltä osin kuin asioista ei ole säädettävä valtioneuvoston asetuksella, voidaan niistä antaa määräyksiä hallituksen hyväksymässä johtosäännössä tai hallintovirastoa ja sen sisäistä toimintaa koskien työjärjestyksessä, jonka pääjohtaja vahvistaa. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2018. 
Lain 5 §:n 2 momentissa säädettyä toimikausia koskevaa rajoitusta ei sovelleta tämän lain voimaan tullessa toimikunnan jäseninä oleviin. 
Helsingissä 13.3.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 20.3.2018 14.03