Viimeksi julkaistu 26.11.2020 14.52

Eduskunnan vastaus EV 155/2020 vp HE 143/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 143/2020 vp
VaVM 21/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta (HE 143/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 21/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 3 §:n 1 momentti sekä 149 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti ja 149 a §:n 1 momentti laissa 515/2015 sekä 149 a §:n 2 momentti laissa 773/2016, seuraavasti: 
  3 § 
  Myyjä ei ole verovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 15 000 euroa, ellei häntä ole oman ilmoituksensa perusteella merkitty verovelvolliseksi. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  149 a § 
  Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto (kaavassa liikevaihto) ylittää 15 000 euroa, saa tilikaudelta tilitettävästä verosta (kaavassa vero) huojennuksen, jonka suuruus määräytyy seuraavasti: 
  Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on enintään 15 000 euroa, saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
  Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. Ennen lain voimaantuloa alkaneeseen tilikauteen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 24.11.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri