Eduskunnan vastaus
EV
156
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 146/2016 vp
LiVM 24/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 146/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 24/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998) 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 395/2003 ja 475/2012, väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti: 
3 §  
Valtion televisio- ja radiorahasto ja sen varat  
Mitä 2 momentissa säädetään määrärahan suuruuden tarkistamisesta vuosittain, ei sovelleta vuosina 2017 ja 2018. 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018. 
Helsingissä 16.11.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 17.11.2016 12:38