Viimeksi julkaistu 10.12.2018 15.24

Eduskunnan vastaus EV 159/2018 vp HE 59/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunta
HE 59/2018 vp
TyVM 9/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 59/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 9/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki työttömyysturvalain muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 5 §:n 1 momentin 15 kohta, 2 luvun 10 §:n 4 momentti, 6 luvun 3 a §:n 1 momentti, 3 momentin johdantokappale sekä 4 ja 5 kohta sekä 4 momentin 3 ja 4 kohta sekä 7 luvun 2 §:n 2 momentti ja 4 momentin 1 kohta sekä 5 a §:n 1 momentti, 3 momentin johdantokappale sekä 4 ja 5 kohta sekä 4 momentin 3 ja 4 kohta, 
  sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 5 §:n 1 momentin 15 kohta laissa 1457/2016, 2 luvun 10 §:n 4 momentti laissa 1001/2012, 6 luvun 3 a §:n 1 momentti, 3 momentin johdantokappale sekä 4 ja 5 kohta sekä 4 momentin 3 ja 4 kohta sekä 7 luvun 5 a §:n 1 momentti, 3 momentin johdantokappale sekä 4 ja 5 kohta sekä 4 momentin 3 ja 4 kohta laissa 1138/2017 ja 7 luvun 2 §:n 2 momentti ja 4 momentin 1 kohta laissa 1374/2014, sekä 
  lisätään 2 lukuun uusi 10 a §, 6 luvun 3 a §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1138/2017, uusi 6 ja 7 kohta ja 4 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1138/2017, uusi 5 kohta sekä 7 luvun 5 a §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1138/2017, uusi 6 ja 7 kohta ja 4 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1138/2017, uusi 5 kohta seuraavasti: 
  1 luku 
  Yleiset säännökset 
  5 § 
  Määritelmät 
  Tässä laissa tarkoitetaan: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  15) työllistymistä edistävällä palvelulla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettua työnhakuvalmennusta, uravalmennusta, työvoimakoulutusta ja työttömyysetuudella tuettua työnhakijan omaehtoista opiskelua, mainitun lain 4 luvun 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua kokeilua, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua työvoimakoulutusta, kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22—24 §:ssä tarkoitettua omaehtoista opiskelua ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua kuntouttavaa työtoimintaa. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  2 luku 
  Etuuden saamisen yleiset työvoimapoliittiset edellytykset 
  10 § 
  Opiskelu 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Jos  10  a  §:ssä   tarkoitetut   opinnot,   työvoimakoulutuksena   järjestetyt  opinnot, työttömyysetuudella tuetut työnhakijan omaehtoiset opinnot tai kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22—24 §:ssä tarkoitetut omaehtoiset opinnot on järjestetty jaksoissa, työnhakijaa ei kyseisten opintojen perusteella pidetä päätoimisena opiskelijana jaksojen välisenä aikana. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  10 a § 
  Lyhytkestoiset opinnot 
  Työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta ei sovelleta, mitä 10 §:n 1—3 momentissa säädetään, jos: 
  1) työnhakija on täyttänyt 25 vuotta ennen opintojen alkamista; 
  2) opintojen muodostama kokonaisuus kestää yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kuusi kuukautta; ja 
  3) opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. 
  Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan työnhakijan aiemmin harjoittamiin opintoihin vain, jos opintojen todisteellisesta keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi. Rajoitus ei koske työsuhteen tai 3 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun taloudellisen etuuden jaksotuksen aikana aloitettuja taikka työvoimakoulutuksena harjoitettuja opintoja. 
  Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan uudelleen, kun mainitussa momentissa tarkoitetut opinnot ovat päättyneet ja henkilö on sen jälkeen täyttänyt työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisaika on alkanut alusta. 
  6 luku 
  Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto 
  3 a § 
  Työttömyyspäivärahan maksaminen alennettuna 
  Jos henkilö ei ole ajanjaksona, jolta hänelle on maksettu työttömyyspäivärahaa yhteensä 65 päivältä, ollut riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa tai hän ei ole opiskellut riittävästi, maksetaan hänelle seuraavalta 65 päivältä työttömyyspäiväraha alennettuna. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Työttömyyspäivärahaa saadessaan henkilön katsotaan 65 päivän aikana olleen riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa taikka opiskelleen riittävästi, jos hän on kyseisenä aikana:  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  4) viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa; 
  5) viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta henkilölle maksetaan työttömyysetuutta; valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toiminnan sisällöstä; 
  6) opiskellut viisi päivää opintoja, joita ei pidetä päätoimisina 2 luvun 10 §:n perusteella ja joiden ajalta ei makseta työttömyysetuutta 2 luvun 10 a §:n perusteella; samat opinnot otetaan kuitenkin huomioon enintään kuuden kuukauden yhdenjaksoisen tai jaksotetun keston ajalta; tai 
  7) opiskellut viisi päivää ja saanut samalta ajalta työttömyysetuutta 2 luvun 10 a §:n perusteella. 
  Työttömyyspäivärahan 65 päivän tarkastelujakso alkaa, kun henkilölle työssäoloehdon täyttymisen perusteella maksetaan ensimmäisen kerran työttömyyspäivärahaa. Seuraavat tarkastelujaksot alkavat edellisen tarkastelujakson päättymisestä. Tarkastelujakso alkaa uudelleen alusta ja etuus maksetaan ilman 2 momentissa tarkoitettua alentamista, kun henkilö palaa työttömyyspäivärahan saajaksi: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  3) sen jälkeen kun hänen työttömyyspäivärahansa on hylätty 4 luvun 3 tai 5 §:n perusteella; 
  4) vähintään viisi päivää yhdenjaksoisesti kestäneen 2 luvun 10 §:ssä tarkoitetun päätoimisen opiskelun jälkeen, jos samalta ajalta ei ole maksettu työttömyysetuutta 2 luvun 10 a §:n perusteella; tai 
  5) 2 a luvussa tarkoitetun korvauksettoman määräajan tai työssäolovelvoitteen jälkeen. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  7 luku 
  Työmarkkinatukea koskevat yleiset säännökset 
  2 § 
  Työmarkkinatuen odotusaika 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Odotusaikaa ei aseteta, jos: 
  1) henkilö on suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeisen tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen; 
  2) päätoimiset opinnot päättyvät ja opintojen ajalta on maksettu työttömyysetuutta 2 luvun 10 a §:n perusteella; 
  3) työnhakijan oikeus työmarkkinatukeen alkaa välittömästi 6 luvun 7 tai 9 §:ssä tarkoitetun työttömyyspäivärahan enimmäisajan täytyttyä; tai 
  4) henkilö on saanut vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettuja erityisiä opetus- tai opiskelijahuollon palveluja ja suorittanut hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaiset opinnot. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Odotusaika ei kulu eikä odotusajasta 3 momentista poiketen vähennetä työmarkkinoilla oloa: 
  1) päätoimisen opiskelun, siihen liittyvän lomajakson tai eri oppilaitosten välisen lomajakson aikana, ellei työnhakijalle ole maksettu kyseessä olevalta ajalta työttömyysetuutta 2 luvun 10 a §:n perusteella; 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  5 a § 
  Työmarkkinatuen maksaminen alennettuna 
  Jos henkilö ei ole ajanjaksona, jolta hänelle on maksettu työmarkkinatukea yhteensä 65 päivältä, ollut riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa tai hän ei ole opiskellut riittävästi, maksetaan hänelle seuraavalta 65 päivältä työmarkkinatuki alennettuna. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Työmarkkinatukea saadessaan henkilön katsotaan 65 päivän aikana olleen riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa taikka opiskelleen riittävästi, jos hän on kyseisenä aikana: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  4) viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa; 
  5) viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta henkilölle maksetaan työttömyysetuutta; valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toiminnan sisällöstä; 
  6) opiskellut viisi päivää opintoja, joita ei pidetä päätoimisina 2 luvun 10 §:n perusteella ja joiden ajalta ei makseta työttömyysetuutta 2 luvun 10 a §:n perusteella; samat opinnot otetaan kuitenkin huomioon enintään kuuden kuukauden yhdenjaksoisen tai jaksotetun keston ajalta; tai 
  7) opiskellut viisi päivää ja saanut samalta ajalta työttömyysetuutta 2 luvun 10 a §:n perusteella. 
  Työmarkkinatuen 65 päivän ensimmäinen tarkastelujakso alkaa, kun henkilö alkaa saada työmarkkinatukea. Seuraavat tarkastelujaksot alkavat edellisen tarkastelujakson päättymisestä. Tarkastelujakso alkaa uudelleen alusta ja etuus maksetaan ilman 2 momentissa tarkoitettua alentamista, kun henkilö palaa työmarkkinatuen saajaksi: 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  3) sen jälkeen kun hänen työmarkkinatukensa on hylätty 4 luvun 3 tai 5 §:n perusteella; 
  4) vähintään viisi päivää yhdenjaksoisesti kestäneen 2 luvun 10 §:ssä tarkoitetun päätoimisen opiskelun jälkeen, jos samalta ajalta ei ole maksettu työttömyysetuutta 2 luvun 10 a §:n perusteella; tai 
  5) 2 a luvussa tarkoitetun korvauksettoman määräajan tai työssäolovelvoitteen jälkeen. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20  . Sen 1 luvun 5 §:n 1 momentin 15 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 
  Lain 2 luvun 10 a §:ää sovelletaan työnhakijan opintoihin, jotka alkavat tämän lain voimaantulon jälkeen. 
  Jos 6 luvun 3 a §:n 1 momentissa tai 7 luvun 5 a §:n 1 momentissa tarkoitettu ajanjakso on päättynyt ennen tämän lain voimaantuloa, 6 luvun 3 a §:ää ja 7 luvun 5 a §:ää sovelletaan sellaisina, kuin ne olivat tämän lain voimaan tullessa. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 4.12.2018 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri