Viimeksi julkaistu 23.11.2022 17.03

Eduskunnan vastaus EV 159/2022 vp HE 216/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 216/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 15/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 48 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 60/2018, seuraavasti: 
4 luku 
Ulosmittaus 
48 § 
Suojaosuus 
Määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa velallisen suojaosuus on velallisen itsensä osalta 29,52 euroa ja hänen elatuksen varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 8,34 euroa päivässä seuraavaan palkan maksupäivään asti. Suojaosuus lasketaan kuukaudessa 30 päivältä. 
Puolisolla tarkoitetaan 1 momentissa aviopuolisoa ja avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää. Velallisen elatuksen varassa olevana pidetään henkilöä, jonka saama tulo ei ylitä velallisen itsensä osalta laskettavaa suojaosuutta, ja tällaista lasta siitä riippumatta, osallistuuko myös toinen puoliso hänen elatukseensa. Velallisen maksama elatusapu voidaan ottaa huomioon siten kuin 51, 51 a, 52 ja 53 §:ssä säädetään. 
Suojaosuuden määrä tarkistetaan oikeusministeriön asetuksella. Rahamäärien tarkistamiseen sovelletaan kansaneläkeindeksistä annettua lakia (456/2001). Velallisen itsensä osalta 1 momentissa säädetty suojaosuuden määrä vastaa kansaneläkeindeksin pistelukua 1733. Elatuksen varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 1 momentissa säädetty suojaosuuden määrä vastaa kansaneläkeindeksin pistelukua 1674.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023. 
Tämän lain 48 §:n 3 momentissa tarkoitettu oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä voidaan antaa ennen tämän lain voimaantuloa. 
Suojaosuuden määrä tarkistetaan vuodelle 2024 tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22.11.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri