Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.16

Eduskunnan vastaus EV 16/2020 vp HE 27/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

HE 27/2020 vp
TyVM 3/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 27/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 3/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työttömyysturvalain (1290/2002) 11 lukuun väliaikaisesti uusi 4 b § seuraavasti: 
11 luku 
Toimeenpanoa koskevat säännökset 
4 b § 
Lain väliaikainen soveltaminen lomautettuihin 
Jos työnhakija on lomautettu ja lomautus on alkanut 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen,  hänen  oikeuteensa  saada työttömyysetuutta  lomautusajalta  ei  sovelleta  2 luvun  1  ja 4—16 §:ää, 2 a luvun 4—7 §:ää, mitä 2 a luvun 8 §:ssä säädetään työstä kieltäytymisestä, eikä 2 a luvun 9—14 §:ää. 
Työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta sovelletaan kuitenkin, mitä 2 luvun 1 §:ssä säädetään työnhakijana olemisesta ja 2 a luvussa työstä kieltäytymisestä, jos hän kieltäytyy työnantajan hänelle yksilöidysti tarjoamasta työstä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020.  
Tätä lakia sovelletaan 16 päivästä maaliskuuta 2020. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 30.3.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri