Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.24

Eduskunnan vastaus EV 160/2017 vp HE 171/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 63 ja 169 §:n sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

HE 171/2017 vp
StVM 20/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 63 ja 169 §:n sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 171/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 20/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 8 §:n 7 kohta, 13 §:n 2 momentti, 139 §:n 2 momentti, 202 §:n 2 momentti ja 268 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 75 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 225 a § seuraavasti: 
8 § 
Työntekijänä tehtävä työ 
Jollei jäljempänä toisin säädetä, tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka tekee työtä: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7) tasavallan presidenttinä, valtioneuvoston jäsenenä, tasavallan presidentin kanslian virkamiehenä, eduskunnan oikeusasiamiehenä tai apulaisoikeusasiamiehenä, kansanedustajana taikka Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenenä; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 § 
Suomessa tehtävä työ 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tätä lakia ei sovelleta työntekijän Suomessa tekemään työhön, jos työntekijä ei kuulu EU:n sosiaaliturva-asetusten tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella Suomen lainsäädännön alaisuuteen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
75 § 
Yrittäjätyön ansioiden laskeminen vuosityöansioon 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos vahingoittunut ei ole vahinkotapahtuman sattuessa tehnyt 1 momentissa tarkoitettua yrittäjän työtä, mutta hänellä on 71 §:n 2 momentissa tarkoitettuna vertailuaikana ollut voimassa 188—190 §:n mukainen yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus, vertailuajan työansioissa otetaan huomioon vahingoittuneen yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukainen työtulo kunkin vertailuvuoden päättyessä. Vastaavasti vertailuajan työansioissa otetaan huomioon kunkin vertailuvuoden päättyessä voimassa ollut maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) mukaan vahvistettu vuosityöansio, jos vahingoittunut ei ole vahinkotapahtuman sattuessa tehnyt tämän pykälän 2 momentissa tarkoitettua työtä. 
139 § 
Korvauksen maksaminen työnantajalle ja sairauskassalle 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työnantajalla, joka on maksanut vahingoittuneelle palkkaa tämän lain mukaisena kuntoutuksena korvatun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 70 §:ssä tarkoitetun oppisopimuskoulutuksen perusteella, on oikeus saada vastaavalta ajalta vahingoittuneelle myönnetty ansionmenetyskorvaus sanotun palkan määrään saakka. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
202 § 
Korvauksesta tehtävät vähennykset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta tapaturmaeläkkeestä vähennetään vahingoittuneelle samalta ajalta saman vahinkotapahtuman johdosta muun lain nojalla maksettava osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke sekä niiden jälkeinen vanhuuseläke ja sairausvakuutuslain mukainen päiväraha. Edunsaajalle maksettavasta perhe-eläkkeestä vähennetään vastaavasti muun lain nojalla saman vahinkotapahtuman johdosta maksettava perhe-eläke. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
28 luku 
Tapaturmavakuutuskeskus 
225 a § 
Finanssivalvonnan valvontatehtävä 
Tapaturmavakuutuskeskuksen korvaus- ja vakuuttamistoiminnassa noudatettavien menettelytapojen ja vakuutusmatemaattisten seikkojen valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle. 
268 § 
Rahamäärien ja korvausten tarkistaminen työeläkeindeksillä ja palkkakertoimella 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tapaturmaeläke ja vahinkopäivän vuosipäivästä alkaen kuntoutusraha, jatkuvana maksettava haittaraha, hoitotuki, vaatelisä ja perhe-eläke tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä. Kertakaikkisena maksettava haittaraha tarkistetaan edellä mainitulla työeläkeindeksillä korvauksen maksamisajankohdan mukaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lain 75 §:n 3 momenttia sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain voimaan tulon jälkeen. 
Lain 75 §:n 3 momenttia sovellettaessa vuoden 2015 yrittäjän eläkelain mukaisen työtulon sijasta käytetään tapaturmavakuutuslain (608/1948) 57 §:n 1 momentin mukaisen vakuutuksen vuosityöansiota. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 63 ja 169 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 63 §:n 1 momentti ja 169 §:n 2 momentti seuraavasti: 
63 § 
Muusta toiminnasta saatujen ansioiden huomioon ottaminen vuosityöansiossa 
Jos vahingoittunut vahinkotapahtuman sattuessa oli myös yhdessä tai useammassa työsuhteessa, vuosityöansiossa otetaan huomioon myös hänen työsuhteesta saamansa ansiot noudattaen, mitä työtapaturma- ja ammattitautilain 71—73, 78 ja 81 §:ssä sekä 80 §:n nojalla säädetään. Tällöin noudatetaan myös, mitä työtapaturma- ja ammattitautilain 75 §:n 3 momentissa säädetään yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisen työtulon huomioon ottamisesta vertailuajan työansioissa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
169 § 
Rahamäärien ja korvausten tarkistaminen työeläkeindeksillä ja palkkakertoimella 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tapaturmaeläke ja vahinkopäivän vuosipäivästä alkaen kuntoutusraha, jatkuvana maksettava haittaraha, hoitotuki, vaatelisä ja perhe-eläke tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä. Kertakaikkisena maksettava haittaraha tarkistetaan edellä mainitulla työeläkeindeksillä korvauksen maksamisajankohdan mukaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lain 63 §:n 1 momenttia sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain voimaan tulon jälkeen. 
Sovellettaessa 63 §:n 1 momentin nojalla työtapaturma- ja ammattitautilain 75 §:n 3 momenttia käytetään vuoden 2015 yrittäjän eläkelain mukaisen työtulon sijasta tapaturmavakuutuslain (608/1948) 57 §:n 1 momentin mukaisen vakuutuksen vuosityöansiota. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006) 14 §:n 9 momentti, sellaisena kuin se on laissa 794/2017, seuraavasti: 
14 § 
Asian käsittely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kansaneläkelaitos, työttömyyskassa, Koulutusrahasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-kus, työttömyysvakuutusrahasto sekä työ- ja elinkeinotoimisto on velvollinen toimittamaan asiakirjat muutoksenhakulautakunnalle sen vaatimassa muodossa maksutta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 8.12.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri