Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.31

Eduskunnan vastaus EV 160/2020 vp HE 209/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 209/2020 vp
LiVM 15/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 209/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 15/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) 11 §, 14 §:n 3 momentti ja 16 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 11 § laissa 298/2015 sekä 14 §:n 3 momentti ja 16 §:n 4 momentti laissa 940/2016, seuraavasti: 
11 § 
Yleisesti verovelvollisen merenkulkijan merityötulon perusteella maksettavan tuen määrä 
Tukena maksetaan tuloverolain (1535/1992) 9 §:n mukaisen yleisesti verovelvollisen merenkulkijan osalta määrä, joka vastaa tukijaksolta maksettua: 
1) tuloverolain 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta toimitettua ennakonpidätystä, joka on toimitettu merityötuloa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin mukaisesti; tukea ei kuitenkaan makseta siltä osin kuin ennakonpidätystä on ennakkoperintälain (1118/1996) 17 §:n nojalla korotettu; 
2) työnantajan merimieseläkelain (1290/2006) 141 §:ssä säädettyä eläkevakuutusmaksua; mainitun lain 141 a §:ssä säädettyä työnantajan eläkevakuutusmaksun korotusta tai alennusta ei huomioida maksettavan tuen määrässä; 
3) työnantajan osuutta tapaturmavakuutusmaksusta; 
4) työnantajan sairausvakuutusmaksua;  
5) työnantajan osuutta työttömyysvakuutusmaksusta; 
6) työnantajan osuutta ryhmähenkivakuutusmaksusta; sekä 
7) työnantajan osuutta vapaaehtoisesta vapaa-ajan tapaturmavakuutus- ja vapaa-ajan lisävakuutusmaksusta. 
14 § 
Tuen hakeminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tukea haetaan tukijaksoittain tukiviranomaiselle toimitetulla hakemuksella kolmen kuukauden kuluessa kunkin tukijakson päättymisestä. Työnantajan sairausvakuutusmaksua, työnantajan osuutta työttömyysvakuutusmaksusta, ryhmähenkivakuutusmaksusta, vapaaehtoisesta vapaa-ajan tapaturmavakuutus- ja vapaa-ajan lisävakuutusmaksusta tukivuodelta 2020 on haettava viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021. 
16 § 
Tarvittavat tiedot ja selvitykset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Hakijan on toimitettava tukijaksoittain tukiviranomaiselle vakuutusyhtiön ja Työllisyysrahaston antamat aluskohtaiset selvitykset tukijaksolta maksetuista merityötuloon perustuvista 11 §:ssä tarkoitetuista vakuutusmaksuista. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.  
Tätä lakia sovelletaan vuoden 2020 aikana aiheutuvista kustannuksista maksettavaan tukeen. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.11.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri