Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.17

Eduskunnan vastaus EV 161/2017 vp HE 112/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

HE 112/2017 vp
VaVM 19/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta (HE 112/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 19/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verontilityslain (532/1998) 12 §, sellaisena kuin se on laissa 655/2015, seuraavasti: 
12 § 
Veronsaajaryhmien jako-osuudet 
Valtion jako-osuus on 68,65 prosenttia ja kuntien jako-osuus 31,35 prosenttia yhteisöverosta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 654/2015, seuraavasti: 
124 § 
Veron määräytyminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 18 §:n 3 momentissa tarkoitetun tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,27. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 8.12.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri