Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.49

Eduskunnan vastaus EV 164/2018 vp HE 186/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta

HE 186/2018 vp
LiVM 26/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta (HE 186/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 26/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajokorttilain (386/2011) 32 §, sellaisena kuin se on laissa 938/2018, ja 
lisätään 61 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 938/2018, uusi 5 momentti seuraavasti: 
32 § 
Ajokortin ja muun luvan tai todistuksen mukana pitämis- ja esittämisvelvollisuus 
Ajokortti, väliaikainen ajokortti, tilapäinen ajokortti, kansainvälinen ajokortti, opetuslupa, moottoripyörän harjoituslupa, muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa annettu mopon ajolupa, liikenneopettajalupa, opetusharjoittelulupa ja kuljettajantutkintotodistus on pidettävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle taikka muulle liikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässä toimivalle tulli- ja rajavartiomiehelle sekä tieliikennelain 97 §:ssä tarkoitetulle liikenne- ja viestintäministeriön tai Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä valvomaan määräämälle. 
Ajokortin esittämisen asemesta ajo-oikeuden saa osoittaa esittämällä ajokortin tiedot sähköisesti Liikenne- ja viestintäviraston palvelua käyttäen (mobiiliajokortti). Jos ajoneuvon kuljettajalla on kyseinen palvelu käytössään ajettaessa, ajokorttia ei tarvitse pitää mukana. 
Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole mukanaan vaadittavaa ajokorttia tai ajo-oikeutta ei osoiteta 2 momentin mukaisesti, mutta hänen henkilöllisyytensä on todettu eikä ole syytä otaksua, ettei hänellä ole ajo-oikeutta, poliisimies voi sallia ajon jatkamisen. Tällöin kuljettaja voidaan kuitenkin velvoittaa esittämään ajokortti poliisille määräajassa. Vastaavasti voidaan menetellä, jos kuljettajalta puuttuu muu 1 momentissa tarkoitettu asiakirja. 
61 § 
Muu ulkomainen ajokortti 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tätä pykälää sovelletaan myös Färsaarilla ja Grönlannissa myönnettyyn ajokorttiin. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 10.12.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri