Viimeksi julkaistu 24.11.2021 14.42

Eduskunnan vastaus EV 166/2021 vp HE 143/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

HE 143/2021 vp
VaVM 15/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 143/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 15/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 2 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti ja liite, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti laissa 1071/2016 sekä 8 §:n 3 momentti ja liite laissa 772/2020, sekä 
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1203/1995 ja 1071/2016, uusi 4 momentti seuraavasti: 
2 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa myös savukepaperi, muu kuin 1 momentissa mainittu tupakkaa sisältävä tuote, sähkösavukeneste ja kuumennettava tupakkatuote. 
7 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kuumennettavalla tupakkatuotteella tarkoitetaan tupakasta kokonaan tai osittain valmistettua tuotetta, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi kuumentamalla eikä poltettavaksi ja joka ei ole 5 §:ssä tai tämän pykälän 2 tai 3 momentissa tarkoitettu tuote. 
8 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen sähkösavukenesteen ja kuumennettavan tupakkatuotteen vero suoritetaan ainoastaan yksikköverona. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.11.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri   
Liite

VEROTAULUKKO A 

Sovelletaan 1.1.—30.6.2022 

Tuote 

Tuote- 

ryhmä 

Senttiä/ 

yksikkö 

Prosenttia 

vähittäismyynti- 

hinnasta 

 

 

 

 

Savukkeet 

1. 

8,32/kpl 

52,0 

-- Savukkeiden vähimmäisvero 

1A. 

32,24/kpl 

 

Sikarit ja pikkusikarit  

 

 

 

-- Sikarit 

2. 

6,52/kpl  

34,0 

-- Sikareiden vähimmäisvero 

2A. 

32,24/kpl 

 

-- Pikkusikarit 

2B. 

6,52/kpl  

34,0 

-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 

2C. 

32,24/kpl 

 

Piippu- ja savuketupakka 

3. 

8,35/g 

48,0 

Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 

4. 

5,95/g 

52,0 

-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 

4A. 

21,43/g 

 

Savukepaperi 

5. 

— 

60,0 

Muu tupakkaa sisältävä tuote 

6. 

— 

60,0 

Sähkösavukeneste 

 

 

 

-- nikotiinipitoinen 

7. 

30,00/ml 

 

-- nikotiiniton 

7A. 

30,00/ml 

 

Kuumennettava tupakkatuote 

8. 

30,00/g 

— 

VEROTAULUKKO B 

Sovelletaan 1.7.—31.12.2022 

Tuote 

Tuote- 

ryhmä 

Senttiä/ 

yksikkö 

Prosenttia 

vähittäismyynti- 

hinnasta 

 

 

 

 

Savukkeet 

1. 

8,69/kpl 

52,0 

-- Savukkeiden vähimmäisvero 

1A. 

33,28/kpl 

 

Sikarit ja pikkusikarit 

 

 

 

-- Sikarit 

2. 

8,54/kpl  

34,0 

-- Sikareiden vähimmäisvero 

2A. 

33,28/kpl 

 

-- Pikkusikarit 

2B. 

8,54/kpl  

34,0 

-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 

2C. 

33,28/kpl 

 

Piippu- ja savuketupakka 

3. 

9,15/g 

48,0 

Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 

4. 

6,65/g 

52,0 

-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 

4A. 

23,41/g 

 

Savukepaperi 

5. 

— 

60,0 

Muu tupakkaa sisältävä tuote 

6. 

— 

60,0 

Sähkösavukeneste 

 

 

 

-- nikotiinipitoinen 

7. 

30,00/ml 

 

-- nikotiiniton 

7A. 

30,00/ml 

 

Kuumennettava tupakkatuote 

8. 

30,00/g 

— 

VEROTAULUKKO C 

Sovelletaan 1.1.—30.6.2023 

Tuote 

Tuote- 

ryhmä 

Senttiä/ 

yksikkö 

Prosenttia 

vähittäismyynti- 

hinnasta 

 

 

 

 

Savukkeet 

1. 

9,06/kpl 

52,0 

-- Savukkeiden vähimmäisvero 

1A. 

34,32/kpl 

 

Sikarit ja pikkusikarit 

 

 

 

-- Sikarit 

2. 

10,56/kpl  

34,0 

-- Sikareiden vähimmäisvero 

2A. 

34,32/kpl 

 

-- Pikkusikarit 

2B. 

10,56/kpl  

34,0 

-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 

2C. 

34,32/kpl 

 

Piippu- ja savuketupakka 

3. 

9,95/g 

48,0 

Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 

4. 

7,35/g 

52,0 

-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 

4A. 

25,39/g 

 

Savukepaperi 

5. 

— 

60,0 

Muu tupakkaa sisältävä tuote 

6. 

— 

60,0 

Sähkösavukeneste 

 

 

 

-- nikotiinipitoinen 

7. 

30,00/ml 

 

-- nikotiiniton 

7A. 

30,00/ml 

 

Kuumennettava tupakkatuote 

8. 

30,00/g 

— 

VEROTAULUKKO D 

Sovelletaan 1.7.2023 lukien 

Tuote 

Tuote- 

ryhmä 

Senttiä/ 

yksikkö 

Prosenttia 

vähittäismyynti- 

hinnasta 

 

 

 

 

Savukkeet 

1. 

9,43/kpl 

52,0 

-- Savukkeiden vähimmäisvero 

1A. 

35,36/kpl 

 

Sikarit ja pikkusikarit 

 

 

 

-- Sikarit 

2. 

12,58/kpl  

34,0 

-- Sikareiden vähimmäisvero 

2A. 

35,36/kpl 

 

-- Pikkusikarit 

2B. 

12,58/kpl  

34,0 

-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 

2C. 

35,36/kpl 

 

Piippu- ja savuketupakka 

3. 

10,75/g 

48,0 

Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 

4. 

8,05/g 

52,0 

-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 

4A. 

27,37/g 

 

Savukepaperi 

5. 

— 

60,0 

Muu tupakkaa sisältävä tuote 

6. 

— 

60,0 

Sähkösavukeneste 

 

 

 

-- nikotiinipitoinen 

7. 

30,00/ml 

 

-- nikotiiniton 

7A. 

30,00/ml 

 

Kuumennettava tupakkatuote 

8. 

30,00/g 

—