Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.31

Eduskunnan vastaus EV 167/2020 vp HE 195/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

HE 195/2020 vp
VaVM 23/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 195/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 23/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 ja 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 33 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 898/2001, sekä 
lisätään 30 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1539/1992 ja 473/1998, uusi 5 momentti seuraavasti: 
30 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Enintään 1 200 euron suuruinen menojäännös saadaan poistaa kerralla. 
33 § 
Poiketen siitä, mitä 30 §:ssä säädetään, poistetaan verovelvollisen vaatiessa irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno kokonaisuudessaan sinä verovuonna, jona omaisuus on otettu käyttöön, jos käyttöomaisuuden: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) hankintameno on enintään 1 200 euroa (pienhankinta). 
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna pienhankintana pidetään käyttöomaisuushyödykettä tai, jos useat käyttöomaisuushyödykkeet yhdessä muodostavat kiinteän kokonaisuuden, tällaista käyttöomaisuushyödykkeiden muodostamaa kokonaisuutta. Pienhankintoina saadaan verovuonna vähentää yhteensä enintään 3 600 euroa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maatilatalouden tuloverolain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 718/1990, uusi 8 momentti seuraavasti: 
8 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Enintään 1 200 euron suuruinen menojäännös saadaan poistaa kerralla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki tuloverolain 115 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 115 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 momentti laissa 896/2001, seuraavasti: 
115 § 
Metsätalouden menojen jaksottaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Metsätalouteen liittyvien koneiden, kaluston ja laitteiden sekä rakennusten ja rakennelmien ja muiden hyödykkeiden hankintamenot vähennetään vuotuisina menojäännöksestä tehtävinä poistoina maatilatalouden tuloverolain 8 §:n 1—7 momentin ja 9 ja 10 §:n säännösten mukaan. 
Enintään 600 euron suuruinen meno tai menojäännös saadaan poistaa kerralla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 30.11.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri