Eduskunnan vastaus
EV
17
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta
HE 258/2016 vp
LaVM 2/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 258/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 2/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rikoslain (39/1889) 30 luvun 13 §,  sellaisena kuin se on laissa 637/2011, seuraavasti: 
30 luku 
Elinkeinorikoksista 
13 § 
Oikeushenkilön rangaistusvastuu 
Markkinointirikokseen, alkoholijuoman markkinointirikokseen, kilpailumenettelyrikokseen, yritysvakoiluun, yrityssalaisuuden väärinkäyttöön, lahjomiseen elinkeinotoiminnassa, törkeään lahjomiseen elinkeinotoiminnassa, lahjuksen ottamiseen elinkeinotoiminnassa, törkeään lahjuksen ottamiseen elinkeinotoiminnassa ja törkeään kirjanpitorikokseen sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 21.3.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 23.3.2017 10.38