Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.16

Eduskunnan vastaus EV 17/2020 vp HE 11/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 11/2020 vp
SiVM 3/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 11/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 3/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain (1139/2007) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1066/2014, seuraavasti: 
2 § 
Johtaminen ja ohjaus 
Instituutilla on johtokunta, joka ohjaa ja valvoo sen toimintaa. Johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, ja sen asettaa Helsingin yliopiston rehtori. Oikeusministeriö nimeää jäsenistä viisi. Lisäksi instituutin henkilökunta valitsee keskuudestaan yhden jäsenen. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin johtokuntaan kuuluvan opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän jäsenen toimikausi johtokunnassa päättyy tämän lain tullessa voimaan. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 30.3.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri