Eduskunnan vastaus
EV
17
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 11/2020 vp
SiVM 3/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 11/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 3/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain (1139/2007) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1066/2014, seuraavasti: 
2 § 
Johtaminen ja ohjaus 
Instituutilla on johtokunta, joka ohjaa ja valvoo sen toimintaa. Johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, ja sen asettaa Helsingin yliopiston rehtori. Oikeusministeriö nimeää jäsenistä viisi. Lisäksi instituutin henkilökunta valitsee keskuudestaan yhden jäsenen. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin johtokuntaan kuuluvan opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän jäsenen toimikausi johtokunnassa päättyy tämän lain tullessa voimaan. 
Helsingissä 30.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 1.4.2020 10.45