Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.37

Eduskunnan vastaus EV 170/2016 vp HE 151/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

HE 151/2016 vp
StVM 27/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 151/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 27/2016 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan lapsilisälain (796/1992) 7 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1111/2014, seuraavasti:  
7 § 
Lapsilisän määrä 
Lapsilisä on lasta kohden 94,88 euroa kalenterikuukaudessa. 
Jos 6 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on oikeus nostaa lapsilisää useammasta kuin yhdestä lapsesta, lapsilisän määrä on toisesta lapsesta 104,84 euroa, kolmannesta lapsesta 133,79 euroa, neljännestä lapsesta 153,24 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 172,69 euroa kalenterikuukaudessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.11.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri