Viimeksi julkaistu 26.11.2021 17.45

Eduskunnan vastaus EV 171/2021 vp HE 196/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

HE 196/2021 vp
LiVM 25/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta (HE 196/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 25/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 26 b §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 253/2019, seuraavasti: 
26 b § 
Miehistöluettelo 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Päällikön on sellaisilla kaupallista kalastustoimintaa harjoittavilla kalastusaluksilla, joilla kalastustoimintaa harjoitetaan työsopimuksen perusteella, toimitettava miehistöluettelon tiedot maihin ennen aluksen lähtöä tai välittömästi lähdön jälkeen. Tiedot on toimitettava laivaisännälle tai jos hän on mukana aluksella, muulle yhteyshenkilölle. Pyydettäessä laivanisännän tai muun yhteyshenkilön on toimitettava miehistöluettelon tiedot Rajavartiolaitokselle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.11.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri