Viimeksi julkaistu 2.12.2022 12.45

Eduskunnan vastaus EV 171/2022 vp HE 7/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 7/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 16/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki rikoslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5 §, 17 luvun 24 §:n 2 momentti, 24 luvun 13 § ja 25 luvun 10 §,  
sellaisina kuin ne ovat, 6 luvun 5 § laissa 564/2015 sekä 17 luvun 24 §:n 2 momentti, 24 luvun 13 § ja 25 luvun 10 § laissa 511/2011, seuraavasti: 
6 luku 
Rangaistuksen määräämisestä 
5 §  
Koventamisperusteet 
Rangaistuksen koventamisperusteita ovat: 
1) rikollisen toiminnan suunnitelmallisuus; 
2) rikoksen tekeminen osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa; 
3) rikoksen tekeminen palkkiota vastaan; 
4) rikoksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvasta vaikuttimesta taikka niihin rinnastettavasta muusta vaikuttimesta; ja 
5) tekijän aikaisempi rikollisuus, jos sen ja uuden rikoksen suhde rikosten samankaltaisuuden johdosta tai muuten osoittaa tekijässä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.  
Järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka 11 luvun 10 §:ssä tai 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja rikoksia. 
17 luku 
Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 
24 §  
Oikeushenkilön rangaistusvastuu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään, sovelletaan myös 1 §:ssä tarkoitettuun julkiseen kehottamiseen rikokseen silloin, kun rikos, johon kehotetaan tai houkutellaan, on 
1) kiihottaminen kansanryhmää vastaan tai törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan taikka 
2) törkeä kunnianloukkaus tai laiton uhkaus silloin, kun kehottamisen tai houkuttelemisen vaikuttimena on rotu, ihonväri, syntyperä, kansallinen tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai vammaisuus taikka niihin rinnastettava muu peruste. 
24 luku 
Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta 
13 §  
Oikeushenkilön rangaistusvastuu 
Törkeään kunnianloukkaukseen, silloin kun rikoksen vaikuttimena on rotu, ihonväri, syntyperä, kansallinen tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai vammaisuus taikka niihin rinnastettava muu peruste, sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään. 
25 luku 
Vapauteen kohdistuvista rikoksista 
10 §  
Oikeushenkilön rangaistusvastuu 
Ihmiskauppaan ja törkeään ihmiskauppaan sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään. 
Laittomaan uhkaukseen silloin, kun rikoksen vaikuttimena on rotu, ihonväri, syntyperä, kansallinen tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai vammaisuus taikka niihin rinnastettava muu peruste, sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.11.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri